List jedności 2 2012/2013

Moderator Generalny ks. Adam WodarczykKomunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 – 2012/2013

pobierz w formacie pdf

1. Statystyka OŻK 2012

tabele ze szczegółowymi danymi są dostępne w dokumencie do pobrania w formacie pdf.

Jak wynika z danych statystycznych, które dotarły do Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych w oazach w roku 2012 uczestniczyło 46.410 osób.

  2. Ogólnopolskie spotkanie proboszczów „KOINONIA”. Ku odnowie wspólnoty lokalnej – parafii; Plan Ad Christum Redemptorem 2 – w służbie odnowy parafii.

  Sympozjum odbyło się w dniach 8-10.11.2012 r. w Porszewicach. Uczestniczyło w nim 22 kapłanów z 14 diecezji. Podczas spotkania w ramach czterech sesji podjęto następujące tematy: Nowa ewangelizacja w parafii – wyzwania i inspiracje płynące z Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej; Rok wiary w parafii – wyzwania i inspiracje; „Być solą ziemi” – nowy rok duszpasterski – wyzwania i inspiracje; Triduum Paschalne w parafii – odnowa parafii przez liturgię. Spotkanie dało okazję do refleksji nad wyzwaniami ewangelizacyjnymi, które stoją przed współczesną parafią w kontekście synodu, roku wiary i nowego roku duszpasterskiego.

  Wśród propozycji pracy w parafiach prowadzonych w duchu programu „Koinonia – Parafia wspólnota wspólnot” według planu Ad Christum Redemptorem 2, przedstawiono następujące propozycje pastoralnej odnowy parafii w roku formacyjnym i liturgicznym 2012/2013:

  1. wprowadzenie w parafiach modlitwy „Niech zstąpi Duch Twój!”,
  2. opracowanie planu pastoralnego w parafii na najbliższe lata o nazwie Ad Christum Redemptorem i zapoznanie z nim liderów życia parafialnego,
  3. pomnożenie liczby liderów nowej ewangelizacji dla realizacji Planu Ad Christum Redemptorem 2 parafii za pomocą 4-dniowych rekolekcji dla liderów parafialnych przygotowujących do posługi animatorów nowej ewangelizacji w parafii (ORA-E) oraz 10 sesji dla liderów życia parafialnego według programu „Modlitwa – Troska – Ewangelizacja”,
  4. zorganizowanie w parafii rekolekcji ewangelizacyjnych w Roku Wiary, wraz z wszystkimi liderami życia parafialnego przygotowanymi przez ORA-E oraz sesje „Modlitwa – Troska – Ewangelizacja” – adresatem rekolekcji ewangelizacyjnych mogą być szczególnie rodzice dzieci pierwszokomunijnych oraz młodzieży przystępującej do bierzmowania,
  5. ewangelizacja parafii przez odnowioną liturgię: Triduum Paschalne celebrowane jako rekolekcje mistagogiczne w parafii w Roku Wiary.

  Do podjęcia tych inspiracji zachęcam proboszczów wywodzących się z Ruchu Światło-Życie. Materiały do ich realizacji to podręcznik „Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji”, podręcznik „Modlitwa – Troska – Ewangelizacja”, G.S. Lim „Wzrastający Kościół” i „Pomnażanie ruchów według Tymoteusza” oraz wznowiony podręcznik „Triduum Paschalne”. Wszystkie materiały są do nabycia w Centralnej Diakonii Słowa.

  Kolejne ogólnopolskie spotkanie proboszczów „Koinonia”, którego celem jest również powstanie w Ruchu Światło-Życie Diakonii Wspólnoty Lokalnej, odbędzie się w dniach 7-9.10.2013 r.

  3. Narodzić się na nowoOaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności 2012/2013

   Relację z tegorocznej Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Jedności w Porszewicach można znaleźć na stronie oaza.pl. W ORDJ wzięło udział 78 osób z 22 diecezji oraz z Centrów Ruchu w Krościenku i w Carlsbergu.

   Podczas ORDJ rozważaliśmy po raz pierwszy hasło pracy rocznej roku formacyjnego 2013/2014 „Narodzić się na nowo”. Słowa te, zaczerpnięte z 3 rozdziału Ewangelii wg św. Jana, z rozmowy z Nikodemem, uświadamiają, że trzeba się na nowo narodzić przez wiarę w Jezusa jako Mesjasza, Syna Bożego. Dzięki temu nowemu narodzeniu, które dokonuje się w mocy Ducha Świętego, odnoszą się do nas słowa: „Kto rodzi się dwa razy, umiera jeden raz. Kto rodzi się jeden raz, umiera dwa razy”.

   Inne tematy, które podjęto podczas ORDJ, to znaczenie diakonii jedności w Ruchu, posługa bycia uczniem Pańskim oraz potrzeba rozeznawania aktualnych znaków czasu i płynących z nich wezwań. Do znaków tych zaliczamy Synod Biskupów o nowej ewangelizacji, Rok Wiary, hasło pracy duszpasterskiej polskiego Kościoła 2012/2013 „Być sola ziemi”. Równocześnie w Ruchu Światło-Życie wspominać będziemy w nadchodzącym roku 2013 ważne rocznice: 50-lecie pierwszej Oazy Niepokalanej (dla dziewcząt ze szkół średnich – 1963); 40-lecie oddania Ruchu Światło-Życie Niepokalanej, Matce Kościoła, dokonane przez kard. Karola Wojtyłę – bł. Jana Pawła II w Krościenku 11.06.1973 r. – uznane przez Założyciela Ruchu sługę Bożego ks. F. Blachnickiego jako Akt Konstytutywny Ruchu Światło-Życie oraz 40-lecie pierwszej rekolekcyjnej Oazy Rodzin. Wspomniane znaki czasu Kościoła powinny nas jeszcze bardziej ukierunkować na nową ewangelizację, którą w Ruchu chcemy podejmujemy w ramach Planu Ad Christum Redemptorem 2. W roku 2013/2014 powinny to być kolejne serie rekolekcji ORA-E oraz 10 sesji „Modlitwa – Troska – Ewangelizacja”, które można będzie zrealizować jako przygotowanie do przeprowadzenia w naszych parafiach różnych form rekolekcji ewangelizacyjnych. Ich celem będzie głoszenie naszej wiary w Jezusa Chrystusa jako Pana w Roku Wiary oraz pomnażanie liczby formacyjnych grup ewangelizacyjnych naszego Ruchu. Ważnym zadaniem „ad intra” powinna być troska o katechumenalny wymiar życia naszych wspólnot oazowych, czyli troska o to, aby były one miejscem przekazywania i dojrzewania żywej wiary w sercach członków naszych wspólnot oraz wynikająca ze wspomnianych wyżej jubileuszów Ruchu wierność w odkrywaniu bogactwa dziesięciu charyzmatów Ruchu Światło-Życie, opisanych przez sługę Bożego ks. F. Blachnickiego w „Liście z Boliwii”. Są to charyzmaty: światło-życie, ewangelizacji, ewangelii wyzwolenia, katechumenatu, liturgii, Chrystusa Sługi i diakonii, domowego Kościoła, żywego Kościoła, Niepokalanej, Matki Kościoła i jedności. Wierność wobec wszystkich tych charyzmatów jest warunkiem owocności posługi naszego Ruchu i jego duchowej siły w realizacji Planu ACR 2.

   4. Rekolekcje kapłańskie 

    W listopadzie odbyły się dwie serie rekolekcji kapłańskich.

    Seria dla moderatorów diecezjalnych Ruchu Światło-Życie i moderatorów diecezjalnych Domowego Kościoła miała miejsce w Porszewicach. W rekolekcjach uczestniczyło 21 moderatorów diecezjalnych (w tym 3 moderatorów diecezjalnych DK). Celem tych rekolekcji jest budowanie właściwej wizji posługi moderatora diecezjalnego oraz doświadczenie daru jedności poprzez wspólnotę modlitwy 
    i dzielenia się doświadczeniem posługi w diecezji lub zgromadzeniu. Był to, po raz kolejny, bardzo owocny czas wspólnego spotkania, który pozwolił na budowanie siły duchowej i wizji członków Kolegium Moderatorów Ruchu Światło-Życie w oparciu o charyzmaty Ruchu oraz tematy dotyczące posługi moderatora diecezjalnego.

    Z kolei rekolekcje kapłańskie dla moderatorów, odbywające się w ostatnim tygodniu roku liturgicznego, zgromadziły w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku 106 kapłanów z całej Polski i z zagranicy – Ukrainy, Niemiec i Anglii. Relację z tych rekolekcji można znaleźć na stronie Ruchu. Rekolekcje ukazały kapłanom osobę Założyciela Ruchu, sługę Bożego ks. F. Blachnickiego jako wzór duchowości kapłańskiej w epoce nowej ewangelizacji. Ojciec Franciszek został ukazany uczestnikom rekolekcji jako wzór nawrócenia, wiary konsekwentnej 
    i bogatej duchowości kapłańskiej wyrażającej się w następujących elementach: Kapłan Chrystusa Sługi, Otwarty na Ducha Świętego, Czciciel Maryi, Głosiciel słowa Bożego, Rozmiłowany w liturgii, Zatroskany o Kościół, Umiłowanie człowieka, Dar z siebie samego – gorliwość, Twórczy niepokój – inicjatywność, Radykalizm i maksymalizm, Wdzięczny za Boże dary i ufny w działanie Opatrzności, Kapłan o duchu prorockim – Krytycyzm, Spragniony świętości, Człowiek modlitwy. Uczestnicy rekolekcji mieli również okazję rozważyć charyzmat życia sługi Bożego, jakim jest Ruch Światło-Życie. Rekolekcyjny czas spotkania z bogactwem duchowym sługi Bożego ks. F. Blachnickiego ubogacony był również darem wspólnotowej modlitwy kapłańskiej w bliskości grobu Założyciela Ruchu Światło-Życie oraz dzieleniem się doświadczeniem życia i posługi kapłańskiej, szczególnie podczas pracy w małych grupach. W ostatnim dniu rekolekcji moderatorzy mieli okazję podjąć wezwanie płynące z rekolekcyjnych rozważań. Wyraża się ono troską o osobiste uświęcenie życia, realizowaną szczególnie w ramach Unii Kapłanów Chrystusa Sługi oraz zaangażowaniem w nową ewangelizację poprzez Plan Ad Christum Redemptorem 2. W ten sposób obecne pokolenie moderatorów oazowych może pomnożyć duchowe dziedzictwo życia i posługi sługi Bożego ks. Blachnickiego, który prosił w swoim Testamencie, aby po jego śmierci rozwijać, dla dobra Kościoła, dzieło jego życia – Ruch Światło-Życie.

    5. Nowe władze UNII KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

     Zgromadzenie Generalne Stowarzyszenia „Unia Kapłanów Chrystusa Sługi”, odbywające się w Krościenku n. Dunajcem, w dniu 27.11.2012 r., dokonało wyboru nowych władz Unii na kolejną trzyletnią kadencję.

     Moderatorem Unii został ks. Wojciech Ignasiak z archidiecezji katowickiej, zastępcą moderatora ks. Robert Grohs z archidiecezji częstochowskiej, sekretarzem ks. Paweł Witkowski z archidiecezji warszawskiej, skarbnikiem ks. Jan Froelich z diecezji bielsko-żywieckiej, członkiem zarządu ks. Maciej Krulak z diecezji kaliskiej.

     Ks. Wojciech Ignasiak, jako Moderator UKCHS z urzędu wszedł w skład Centralnej Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie.

     Otoczmy modlitwą nową Diakonię Unii, aby umocnieni darami Ducha Świętego, jak najgorliwiej służyli wspólnocie kapłańskiej oraz całemu Kościołowi poprzez dzieło Ruchu Światło-Życie.

     Z wdzięcznością pamiętajmy też przed Panem o dotychczasowych członkach Zarządu Unii – ks. Janie Mikulskim, ks. Andrzeju Pawlaku, ks. Michale Sołomieniuku.

     Unia Kapłanów Chrystusa Sługi to kleryckie publiczne stowarzyszenie wiernych, zrzeszające kapłanów moderatorów Ruchu Światło-Życie w celu lepszego wyrażenia i realizowania ich posługi na rzecz odnowy Kościoła. Unia w obecnym kształcie została powołana przez biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca w 2000 r. i zastąpiła wcześniej istniejącą nieformalną wspólnotę kapłanów powstałą z inicjatywy ks. Franciszka Blachnickiego. Dotychczasowymi moderatorami UKCHS byli: ks. Roman Litwińczuk (2000-2003), ks. Marek Sędek (2003-2006), Ks. Jan Mikulski (2006-2012).

     6. Jesienne Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD)

      Jesienne Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych AD 2012 odbyły się tradycyjnie w 6 filiach, na które podzielona jest Polska, w czasie gdy rozpoczął się już w Kościele Powszechnym Rok Wiary oraz w czasie gdy trwały obrady XIII Synodu Biskupów, poświęconego tematowi „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”. Dlatego podczas Jesiennych DWDD AD 2012 podjęto temat „Plan ACR 2: Diakonia w służbie nowej ewangelizacji”.

      Celem DWDD było, aby członkowie diakonii diecezjalnych uświadomili sobie, że formacja i posługa, którą podejmują w diakoniach, jest wpisana w realizację Planu Ad Christum Redemptorem 2. Plan ACR 2 ma przygotować Ruch Światło-Życie do Jubileuszowego Roku Odkupienia 2033 poprzez przyprowadzenie jak największej liczby ludzi do Jezusa Chrystusa oraz przygotowanie jak największej liczby ludzi do posługi diakonijnej w Kościele.

      Drugim zadaniem Jesiennego DWDD było uświadomienie członkom wszystkich diakonii Ruchu, że posługi, które podejmują w diakoniach specjalistycznych mają być wpisane w konteksty nowej ewangelizacji, o których mówią dokumenty przygotowujące Synod Biskupów: „Lineamenta” i „Instrumentum laboris”. Rozważenie tego tematu miało jeszcze bardziej zdopingować członków diakonii diecezjalnych do solidnej pracy formacyjnej oraz do posługi w diecezjach poprzez podejmowanie wspólnie inicjatyw ewangelizacyjnych w ramach Planu ACR 2. Tylko w ten sposób będziemy w stanie jako Ruch Światło-Życie odpowiedzieć na wezwanie, które kieruje do nas Duch Święty, aby podjąć duchową walkę o odnowę serc tych ludzi, którzy, będąc ochrzczeni, zagubili doświadczenie żywej wiary. Członkowie różnych diakonii Ruchu Światło-Życie są właśnie tymi pracownikami winnicy Pańskiej, którzy otrzymali Boże wezwanie, by poprzez gorliwą posługę i dzielenie się wiarą ukazać współczesnym ludziom, nieraz bardzo zagubionym, Kościół żywy obecnością Zmartwychwstałego Pana i mocą Ducha Świętego, Kościół, który jest naszym domem i szkołą komunii.

      Być może obraz naszych diakonii w Ruchu,, który wyłania się w poszczególnych filiach podczas DWDD, może w nas rodzić przekonanie, że jesteśmy jeszcze, jako diakonie Ruchu, nieraz bardzo słabi i na początku drogi – musimy jednak wspominać biblijny obraz „wojska Gedeona”, które było niewielkie liczbą, ale silne i mocne łaską Pana, w imieniu którego toczyło walkę. Jeśli aktualnie niewielu ludzi podejmuje świadomie diakonię w naszym Ruchu – to musimy zabiegać, aby ta niewielka armia była jak „wojsko Gedeona” – silna mocą Pana. Dlatego należy ufać, że największym owocem Jesiennych DWDD stał się wielki zapał członków diakonii diecezjalnych do nowej ewangelizacji realizowanej poprzez Plan ACR 2, wzbogacony wizją posługi poszczególnych diakonii w ramach tego dzieła.

      7. XXXVIII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

      8. Światowe Dni Młodzieży w Rio – lipiec 2013

      9. ProChrist 2013

      10. Domowy Kościół

      Obecny rok formacyjny to czterdziesty rok istnienia Domowego Kościoła. Członkowie wspólnoty trwają w nowennie „Kościół naszym domem” (program dostępny w dokumencie w formacie pdf).

      13.10.2012 r. – Podczas DWDD filii krakowskiej odbyły się wybory nowej pary filialnej – posługę tę podjęli Halina i Michał Knottowie z diecezji rzeszowskiej. Pięcioletnią posługę zakończyli Danuta i Andrzej Bartosikowie. W filii warszawskiej o dwa lata została przedłużona posługa Elżbiety i Mirosława Wrotków.

      20-21.10.2012 r. – W Wiedniu miały miejsce obchody 20-lecia Domowego Kościoła

      w Austrii. Udział w nich wzięli m.in. członkowie kręgu centralnego: moderator krajowy DK, ks. Marek Borowski oraz panie z Sekretariatu DK: Elżbieta Kozyra i Maria Różycka.

      26-28.10.2012 r. – W Dąbrówce (diecezja radomska) odbyły się doroczne rekolekcje dla par diecezjalnych, poprowadzone przez moderatora krajowego DK, ks. Marka Borowskiego oraz Elżbietę i Mirosława Wrotków. Ponadto we wrześniu i w październiku odbyły się rekolekcje dla par rejonowych (pięć tur). Celem obu typów rekolekcji jest ukazanie w formie przeżyciowej zadań

      i odpowiedzialności spoczywającej na małżeństwach, które w Domowym Kościele pełnią posługi odpowiedzialnych za Domowy Kościół na szczeblu diecezji i rejonu.

      Trwa rozbudowa Centralnego Domu Rekolekcyjnego DK przy ul. Jagiellońskiej 100

      w Krościenku. Jak dotąd zostały wykonane następujące prace budowlane:

       • przygotowanie szalunków pod zalanie pierwszego stropu oraz schodów i balkonów na pierwszym piętrze;
       • zabetonowanie stropu, schodów, balkonów oraz budowa przewodów kominowych;
       • wykonanie odwodnienia i ocieplenia wokół budynku;
       • pogłębienie wykopu w skarpie (na wysokości pierwszego piętra) oraz wykonanie dodatkowych ław;
       • rozebranie szalunków i belek w pomieszczeniach na parterze;
       • przygotowanie do murowania ścian pierwszego piętra;

       Składki i darowizny członków DK z minionych lat umożliwiły rozpoczęcie rozbudowy, natomiast jej kontynuacja zależy od dalszej ofiarności członków wspólnoty. Statystycznie rzecz biorąc, kwota przypadająca na jedno małżeństwo wynosi około 70 zł. Zdajemy sobie jednak sprawę, że rodziny Domowego Kościoła są w zróżnicowanej sytuacji materialnej i nie można tu stosować równej miary. Zachęcamy zatem do ofiarności na miarę możliwości. Niech będzie to dar serca: radosny i niewymuszony, rozłożony w czasie. Będziemy na bieżąco informowali o inicjatywach, mających na celu zebranie potrzebnych środków. Niech rozbudowa Domu będzie jedną z form obchodów 40-lecia Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie!

       Wszystkich, którzy pragną wesprzeć to dzieło, prosimy o modlitwę. Podajemy też numer konta, na który można kierować wpłaty: Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, ul. Blachnickiego 25, 34-450 Krościenko n.D; Nr rachunku: 61 8817 0000 2001 0020 3964 0001, z dopiskiem: „Krąg przyjaciół Domu przy Jagiellońskiej”

       W kaplicy Centralnego Domu Rekolekcyjnego DK w Krościenku umieszczone zostały relikwie błogosławionych małżonków Zelii i Ludwika Martin, rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ci, którzy przeżywają tam rekolekcje, a także wszyscy, którzy z różnych okazji tam przybywają, będą mogli wypraszać za ich wstawiennictwem łaski potrzebne w życiu małżeńskim i rodzinnym.

       Na początku grudnia ukazał się 128. numer „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych”. Temat numeru – „Świadectwo” otwiera cykl zaplanowany na trzy kolejne numery „Listu”, obejmujący świadectwo (martyria), liturgię (leiturgia) i służbę (diakonia). Idziemy tu tropem myśli ks. Franciszka Blachnickiego. Podkreślał on, że Kościół buduje siebie spełniając swoje podstawowe funkcje, do których należą martyria, leiturgia i diakonia. One wszystkie tworzą koinonię – wspólnotę. Bez spełniania tych funkcji Kościół przestałby być Kościołem żywym, to znaczy nie­ustannie przyjmującym życie od swego Pana i nieustannie przekazującym to życie innym, by w ten sposób mogła się budować i umacniać wspólnota poszczególnych osób z Bogiem i między sobą.

       Na polskim rynku wydawniczym od dwóch lat można dostać nowe czasopismo pt. „Zbliżenia”. Jest to czasopismo tematyczne, wydawane przez Agnieszkę i Jakuba Kołodziejów – członków DK z archidiecezji lubelskiej. Cechuje je wysoki poziom merytoryczny oraz piękna szata graficzna. Jak mówi podtytuł „O małżeństwie bliżej”, przeznaczone jest przede wszystkim dla małżeństw, ale kupują je także osoby młode, myślące o małżeństwie, ludzie starsi – dla swoich dorosłych dzieci, a także osoby świeckie i duchowne, pracujące z małżonkami.

        Zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej:www.pismozblizenia.pl

        Beata i Tomasz Strużanowscy, para krajowa DK

        11. CENTRALNA DIAKONIA EWANGELIZACJI

         Sprawozdanie z OJDE, Zduńska Wola 9-11.11.2012 r.

         Przedstawiciele Diecezjalnych Diakonii Ewangelizacji z całej Polski jak co roku zjechali się, by przeżyć Oazę Jedności Diakonii Ewangelizacji. Tym razem zawitali do Zduńskiej Woli. Celem OJDE było podzielenie się wnioskami, spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi pracy rocznej oraz budowanie jedności poprzez wzajemne poznawanie się członków poszczególnych grup.

         Rozpoczęliśmy w piątek Eucharystią, której przewodniczył ks. Grzegorz Szumera z archidiecezji częstochowskiej, a homilię wygłosił ks. Tomasz Moch (DE archidiecezji warszawskiej). Poruszył on temat świątyni, jako szczególnego miejsca służącego do uwielbienia Boga, ale i miejsca przyjęcia przez nas sakramentów – a szczególnie chrztu – czyli źródła naszej wiary. Wyjaśniał, że świątynia powstaje dzięki pracy wielu ludzi – tak samo, jak nasza osobowość jest kształtowana przez tych, którzy nas otaczają. Puentą było zdanie kapłana, że Pan Bóg już w czasie chrztu zawarł z nami przymierze, którego nigdy nie zerwie.

         Po Eucharystii nastąpiło przedstawienie delegacji, które przybyły z różnych regionów nie tylko naszego kraju. Ogromną radością była obecność trzyosobowej delegacji CDE z Czech. Wysłuchaliśmy także konferencji księdza Grzegorza na temat Synodu o Nowej Ewangelizacji.

         Finałem dnia pierwszego była modlitwa uwielbienia. A potem już tylko nieobowiązkowe rozmowy wieczorne przy herbacie, które – tradycyjnie – trwały do późnych godzin nocnych.

         Drugi dzień obfitował w konferencje. Tematem tych prowadzonych przez Krzysztofa Najdowskiego (na co dzień trenera liderów różnych grup) były cechy liderów grup ewangelizacyjnych oraz szkolenia e-liderów (podstawowe narzędzia i środki przekazu). Było to potrzebne, aby odpowiedzialni za diakonie wiedzieli, w jaki sposób mają się troszczyć o osoby, które zostały im powierzone. Okazuje się, że bycie liderem jest naturalnie wpisane w naszą chrześcijańską drogę, gdyż ewangelizując, stajemy się liderami w drodze życiowej osób ewangelizowanych, aż do momentu kiedy będą w stanie same głosić Chrystusa. Blokiem poświęconym poszczególnym etapom formacji w diakonii zajął się ksiądz Tomasz Moch. Jego wykłady były wielką wartością, w której przypominaliśmy sobie podstawową drogę formacji, a także wytyczaliśmy cel i wizje przyszłości.

         Eucharystię przeżyliśmy pod przewodnictwem księdza Dariusza Babiaka z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Zaskakującą homilię wygłosił ksiądz Grzegorz Szumera. Mówił o wartości pieniądza w dziele ewangelizacji. Pouczył nas, że cel, na jaki poświęcamy pieniądze powinien być w bliższej lub dalszej perspektywie ukierunkowany na dobro naszych braci. Nie musimy się troszczyć o finanse, gdy naszym skarbem jest Jezus Chrystus.

         Ostatnim punktem sobotniego planu była modlitwa, w czasie której prosiliśmy w intencji naszych diecezji oraz ich rozwoju – aby Pan Bóg był przez nie uwielbiony. Następnie odpowiedzialni nakładali ręce na każdego członka diakonii i wstawiali się za nami prosząc o dary Ducha Świętego.

         Niedziela była momentem podsumowania naszej pracy rocznej i samej OJDE. Rozpoczęliśmy Eucharystią celebrowaną przez księdza Mariusza Suska, który jest odpowiedzialny za Sekretariat ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej. Do zadań ks. Dariusza Babiaka należało wygłoszenie homilii, która tym razem dotyczyła naszego życiowego planu. Kapłan zapewniał, że nasze życie stanie się poukładane tylko wtedy, gdy umieścimy w sercu Pana Boga, a ogrom obowiązków nie powinien przesłaniać mojej relacji z Panem.

         W części konferencyjnej ksiądz Mariusz dzielił się z nami doświadczeniem ewangelizacji Krakowa; trudami i radościami podczas przygotowania i przeprowadzania akcji pod hasłem „Bliżej! Mocniej! Więcej!”.

         Rekolekcje zakończyliśmy świadectwami i podziękowaniami za wspólnie przeżyty czas.

         Niech Pan Bóg będzie w nas uwielbiony!

         12. CENTRALNA DIAKONIA MODLITWY

          • OM CDM – 8-10 marca 2013 r.

          Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej Wiosennej Oazie Modlitwy Centralnej Diakonii Modlitwy. Na to spotkanie zapraszamy szczególnie wszystkie osoby związane z Diecezjalnymi Diakoniami Modlitwy, bądź zainteresowane włączeniem się w posługę takiej diakonii w diecezji. W rozważaniach poprowadzi nas Diecezjalna Diakonia Modlitwy z Katowic. Pochylimy się nad tematem „Narodzić się na nowo”. Zechcemy też podjąć zagadnienie posługi diakonii modlitwy w ramach Seminariów Odnowy Wiary.

          Miejscem naszego spotkania będzie Warszawa – gościnna szkoła katolicka przy ul. Teresińskiej – wejście od ul. Bobrowieckiej.

          • Internetowa Diakonia Modlitwy (IDM) to wspólnota ludzi, którzy modlą się w powierzonych im intencjach. Intencje pochodzą ze SKRZYNKI INTENCJI, która działa na stronie Centralnej Diakonii Modlitwy. Okresowo intencje są wysyłane do grupy IDM przez skrzynkę e-mailową. Zostało ustalone, że intencje wysyłane są raz na dwa tygodnie (to też jest czas „omadlania” intencji). Każda osoba IDM-u otrzymuje dwie lub trzy intencje (oczywiście nie ona sama modli się w danych intencjach, lecz więcej osób z Diakonii). Nie precyzujemy rodzaju modlitwy. Każde westchnienie do Boga jest cennym darem, który możemy ofiarować drugiej osobie. Wiele osób potrzebuje takiego wsparcia! Zapraszamy do włączenia się w tę inicjatywę. Gdyby po jakimś czasie uczestnik IDM chciał zrezygnować z dalszego przynależenia do IDM-u może to uczynić pisząc e-mail`a na adres: idm.oaza@gmail.com
          • KODA-DM

          W dniach od 2-13.08.2013 r. chcemy po raz kolejny przeprowadzić nasze programowe rekolekcje dla osób pragnących pogłębienia życia wewnętrznego i posługi modlitwą we wspólnocie – KODA-DM (Kurs Oazowy Dla Animatorów –Diakonii Modlitwy)!

          Zasadniczym warunkiem uczestnictwa w tych rekolekcjach jest ukończona formacja podstawowa Ruchu Światło-Życie lub inaczej zdobyta dojrzałość życia chrześcijańskiego!

          Osoby mające wątpliwości, co do własnych możliwości udziału w tych rekolekcjach ze względu na tzw. „braki formalne” w formacji, prosimy o bezpośrednią rozmowę telefoniczną z ks. Ryszardem Nowakiem.

          Rekolekcje te odbędą się w Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach. Istotną w przyjęciu zgłoszeń będzie ich kolejność, gdyż listę zamkniemy z chwilą wyczerpania się limitu przewidywanych 30 miejsc (zgłoszenia bezpośrednio przez formularz, który znajduje się na stronie internetowej). Koszt rekolekcji: 460 zł (zaliczka 200 zł). Numer konta znajduje się na w/w stronie.

          Wszystkich zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z ks. RyszardemNowakiem – tel. 32 248 13 88 w. 33; kom. 606 968 309.

          13. CENTRALNA DIAKONIA WYZWOLENIA

           • Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia

           Na ORDW zaproszeni są szczególnie ci, którzy będąc w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka chcą „zrobić coś więcej”, podejmują odpowiedzialność za dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Zapraszamy również wszystkich, którzy pragną przyłączyć się do diakonii KWC bądź jeszcze rozeznają swoje miejsce służby. ORDW przygotowuje do animowania dzieła KWC oraz prowadzenia parafialnych rekolekcji „Ewangelii Wyzwolenia”.

           – CzęstochowaZawiercie-Skarżyce w dniach 28.12.2012 – 1.01.2013 r.

           Prowadzący: Diakonia KWC archidiecezji częstochowskiej z p. Stanisławą Orzeł.

           Koszt: osoba dorosła –200 zł, małżeństwa 350 zł, dzieci od 6 lat – 100 zł.

           Przyjazd pierwszego dnia rekolekcji do godz. 17.00, a rozesłanie ostatniego o godz. 14.30.

           Zgłoszenia i informacje: Stanica KWC – tel. 798 824 773 lub 669 054 842 (Katarzyna Klimas)

           – Licheń, 11.01-15.01 2013 r.

           Rekolekcje poprowadzą: ks. Wojciech Ignasiak z Centralnej Diakonii Wyzwolenia (Katowice) moderator UKChS, p. Katarzyna Owczarek z Centralnej Diakonii Wyzwolenia (Krościenko n. D.)

           Zgłoszenia i informacje: Małgorzata Ryszard Opasiak, tel. 63 242 65 54 lub 607 153 393; 607 106 369, e-mail: room@konin.lm.pl.

           Koszt rekolekcji około 200 zł od osoby dorosłej. Można przyjechać z dziećmi.

           – Siemiatycze, 6-10.02.2013 r.

           Prowadzący: ks. dr Jarosław Błażejak, moderator Ruchu Światło-Życie diecezji drohiczyńskiej i p. Katarzyna Owczarek CDW.

           Koszt: 240 zł od osoby.

           Zgłoszenia: Barbara i Ireneusz Siemkowie, siemus@poczta.onet.pl lub telefonicznie: 602 752 961.

           – Rychwałd k. Żywca, 13-17.02.2013 r.

           Prowadzący: ks. Stanisław Czenczek i Katarzyna Owczarek z Centralnej Diakonii Wyzwolenia oraz Diakonia Wyzwolenia Diecezji przemyskiej.

           Kontakt: tel. 33 862 21 49, mail: fdfe(na)franciszkanie.pl, Paweł Okrzesik 504 426 918, Andrzej Kucharski 503 656 121.

           • Konferencja KWC, czyli Oaza Jedności Diakonii Wyzwolenia i Diakonii Życia odbędzie się w dniach 7-9.06.2013 r. w Niepokalanowie.
           • Pielgrzymka KWC planowana jest na dzień 28.09.2013 r. w Krakowie, w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

           14. CENTRALNA DIAKONIA ŻYCIA

            REKOLEKCJE I SPOTKANIA DIAKONII ŻYCIA W ROKU 2012/2013

            Spotkania dla członków Diakonii Życia

            • 7-9.06.2013 r. – Oaza Jedności Diakonii Życia i Diakonii Wyzwolenia –Niepokalanów

            Diakonia Życia zaprasza:

            Diakonia Życia przygotowała dla członków Ruchu rozmaite rodzaje rekolekcji i warsztatów. Zapraszamy do korzystania z tych propozycji.

            • OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII ŻYCIA –16-25.08.2013 r. – Zagórze Śląskie k. Wałbrzycha. Na te rekolekcje Diakonia Życia zaprasza animatorów wspólnot młodzieżowych, dorosłych, pary Domowego Kościoła, pragnące poznać posługę diakonii lub pogłębić znajomość tematyki, którą zajmuje się Diakonia Życia.

            Szczegółowe tematy poruszane podczas rekolekcji to: godność osoby ludzkiej; kobiecość i męskość; samoakceptacja; umiejętność porozumiewania się i budowania relacji międzyludzkich; czystość na każdym etapie życia i w każdym powołaniu; odpowiedzialne rodzicielstwo; świętość życia.

            Warunkiem uczestnictwa jest pełnoletniość i ukończenie formacji podstawowej Ruchu (w przypadku rodzin Domowego Kościoła wystarczy przeżycie oazy rodzin I stopnia). Małżeństwa zapraszamy razem z dziećmi.

            Zgłoszenia: Jowita i Bogdan Kuźmiccy, tel. 696 751 433, jbdm@wp.pl

            • Dar płci, dar spotkania – rekolekcje dla młodzieży. Diakonia Życia proponuje weekendowe rekolekcje dla młodzieży poświęcone płciowości, przyjaźni i miłości. Rekolekcje nie są organizowane na szczeblu ogólnopolskim, natomiast przedstawiciele DŻ są gotowi przyjechać do diecezji, rejonów czy wspólnot oazowych, by takie rekolekcje poprowadzić. Zainteresowanie rekolekcjami prosimy zgłaszać do odpowiedzialnych za Centralną Diakonię Życia: Agata i Krzysztof Jankowiakowie tel. 61 879 77 69, kom. 663 740 599, e-mail: a.jankowiak(at)oaza.pl.
            • Warsztaty metod rozpoznawania płodności (NPR), 8-10.03.2013r., Koniaków.

            W programie konferencje o tym, czym jest naturalne planowanie rodziny, fizjologia cyklu kobiety, czynniki utrudniające rozpoznawanie płodności; praca w małych grupach – nauka metody Rotzera lub metody angielskiej (poznanie zasad i rozwiązywanie różnych kart ćwiczeniowych); możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami naturalnych metod planowania rodziny.

            Zgłoszenia: Beata Pielorz, tel. 511 642 508, b.pielorz(at)netico.pl.

            • „Trudne rozstanie”. Rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka, 22-24.03.2013 r., Koniaków. Na te rekolekcje zaproszone są wszystkie osoby potrzebujące pomocy duchowej w trudnym i bolesnym doświadczeniu straty dziecka przed lub po jego urodzeniu. Będzie to czas na uwolnienie żalu i zastanowienie się, co zrobić, żeby rany zaczęły się goić, byśmy chcieli swoje życie na nowo. Poranione serca będziemy chcieli zawierzyć Bogu, żeby On zatroszczył się o nas, nasze małżeństwa i rodziny.

            Zgłoszenia: Anna Janic, tel. 603 550 207, anna.janic(at)wp.pl.

            • „Stajemy się rodzicami – w oczekiwaniu na nowe życie” – rekolekcje przeznaczone dla wszystkich tych, którzy w najbliższym czasie przygotowują się do rodzicielstwa, 2-5.05.2013 r., Częstochowa. W sposób szczególny rekolekcje przeznaczone są dla par „w drodze”, czyli już oczekujących dziecka. Tak naprawdę rekolekcje te są jedyną tego typu „Duchową Szkołą Rodzenia” w pigułce. Chcemy zwrócić uwagę na sytuacje szczególne gdy pojawia się „mały człowiek” i życie rodziców wywraca się do góry nogami..

            Zgłoszenia: Agnieszka Jaromin, tel. 668 441 251, a_jaromin@op.pl.

            Zapraszamy na strony internetowe Diakonii Życia http://www.oaza.pl/cdz/ Znajdują się tam wiadomości z dziedziny służby życiu z całego świata, bieżące informacje o posłudze diakonii, organizowanych przez nią rekolekcjach i warsztatach.

            Agata i Krzysztof Jankowiakowie, Odpowiedzialni za CDŻ

            15. CENTRALNA DIAKONIA FORMACJI DIAKONII

             • Błogosławienie członków Diakonii w czasie Kongregacji Odpowiedzialnych

             Najbliższy termin błogosławienia członków Diakonii to Kongregacja Odpowiedzialnych na Jasnej Górze (sobota, 23.02.2013 r.). Osoby, które są już członkami Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, a chciałyby przyjąć błogosławieństwo w czasie Kongregacji, mogą wysłać zgłoszenie drogą e-mailową: cdfd@oaza.pl (prosimy o podanie imienia i nazwiska, diecezji oraz innych danych, jeśli uległy zmianie).

             Osoby, które nie są jeszcze członkami Stowarzyszenia, a pragnęłyby być przyjęte 
             w najbliższym czasie i błogosławione do DIAKONII, powinny nadesłać swoje formularze 
             (z podpisami prowadzących ORD oraz moderatora diecezjalnego) na adres Sekretariatu CDFD 
             (ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice), dołączając na oddzielnej kartce informację, że chcą być pobłogosławione podczas najbliższej Kongregacji Odpowiedzialnych.

             Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 5.02.2013 r.

             • Oaza Jedności Diakoni Formacji Diakonii

             W dniach 18-20.01.2013 r. odbędzie się pierwsza Oaza Jedności Diakonii Formacji Diakonii. Poprowadzi ją Moderator Generalny Ks. Adam Wodarczyk z diakonią.

             Zapraszamy moderatorów i odpowiedzialnych oraz wszystkie osoby zaangażowane w diecezjalne diakonie formacji diakonii, szkoły animatora itp.

             OJDFD odbędzie się w Laskach pod Warszawą: Dom rekolekcyjny przy parafii MB Królowej Meksyku, Laski, ul. 3 Maja 40/42 (dojazd autobusem 708 z pętli Metro Młociny).

             Koszt: 90 zł (100 zł z pościelą).

             Zgłoszenia przyjmujemy do 10.01.2013 r., prosimy kierować je mailem pod adresem: cdfd@oaza.pl.

             Prosimy o przekazanie tej wiadomości osobom, których dotyczy to ogłoszenie.

             16. CENTRALNA DIAKONIA LITURGICZNA

              64. Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej Licheń 6-7.11.2012

              W tegorocznym zebraniu duszpasterzy służby liturgicznej uczestniczyło w tym roku około 50 osób z większości diecezji, a także z ordynariatu polowego. Spotkaniu przewodniczył biskup Adam Bałabuch – Przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. Było także obecnych dwóch innych biskupów: poprzedni przewodniczący Komisji biskup Stefan Cichy i biskup Piotr Greger.

              W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele naszego Ruchu, w tym obaj poprzedni moderatorzy CDL: ks. Stanisław Szczepaniec i ks. Tomasz Bać oraz Wojciech Kosmowski, odpowiedzialny za Centralną Diakonię Liturgiczną. Przyjechała Urszula Pohl z Wydawnictwa Światło-Życie. Dzięki temu były dostępne materiały formacyjne Ruchu i „Obrzędy błogosławieństw służby liturgicznej”. W czasie tego spotkania Irena Kucharska z Centralnej Diakonii Liturgicznej przygotowała modlitwę wiernych na Eucharystię pierwszego i drugiego dnia. Podczas wieczornego spotkania w dniu otwarciu konferencji została także pokazana prezentacja na temat tegorocznych nowych wydań podręczników: „Triduum Paschalne” i „Katechizm służby liturgicznej” (zarówno sama prezentacja, jak i ulotki przygotowane na to spotkanie są dostępne na stronie CDL w dziale „Aktualności”): www.oaza.pl/cdl.

              Program spotkania był bardzo bogaty. Oscylował wokół tematu roku wiary. Wykłady pierwszego dnia dotyczyły problemu wiary, rozpatrywanego pod kątem dogmatycznym, liturgicznym i praktycznym, w kontekście formacji posługujących w liturgii. Pierwszy wykład: „Dar wiary – wzrost wiary – kryzysy wiary – dojrzała wiara” miał ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec. Wykład drugi: „Jak celebrować wiarę w liturgii?” przygotował ks. bp dr Piotr Greger, a trzeci „Zadania służby liturgicznej w dziele nowej ewangelizacji” wygłosił ks. dr Waldemar Szlachetka. Po części wykładowej miały miejsce spotkania w grupach. Następnie była sprawowana Eucharystia z nieszporami i po niej odbyło się wieczorne spotkanie, podczas którego przedstawiane były aktualności.

              Dzień drugi rozpoczął się Eucharystią z Jutrznią. Natomiast obrady tego dnia dotyczyły zasad formacji ceremoniarzy i animatorów zgromadzenia liturgicznego. W tej tematyce miały miejsce dwa wystąpienia: ks. dr Tomasz Bać przedstawił wykład „Formacja animatorów i ceremoniarzy”, natomiast ks. dr Józef Górzyński: „Ceremoniarz i animator liturgiczny – teoria i praktyka”.

              Wojciech Kosmowski, odpowiedzialny za CDL

              17. CENTRALNA DIAKONIA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO

               • Wnioski po jesiennym DWDD

               Działania naszej diakonii mają przygotowywać grunt pod ewangelizację, rozbudzać, zaciekawiać, stawiać pytania. Jeżeli dążymy drogą rozwoju wewnętrznego, którą prowadzi nas ks. Blachnicki, nie możemy stać z boku, nie dzielić się radością wiary, nie świadczyć o pięknie i miłości Boga. Wiemy już, że nawet bardzo ograniczone, ale systematyczne, cierpliwe, ufne, nienastawione na indywidualny sukces działania, przynoszą efekty.

               Dojrzałość do posługi w DKS niesie ze sobą przeświadczenie o konieczności pokazywania, czym żyję – czy tym, co głoszę? Moje świadectwo wynika z mojego uformowania, z ciągłego oczyszczania własnej motywacji. Nie kreujemy siebie, nie tworzymy sobie wirtualnego życia.

               Mamy kłopoty ze świadectwem wspólnoty DKS. Często taka wspólnota nie istnieje i pozostaje świadectwo osoby, a diakonia postrzegana jest jako świadcząca usługi internetowo-informacyjne. Konieczna jest budowa i scalanie wspólnot DKS na poziomie diecezji, konieczność formacji własnej tych wspólnot, by następnym krokiem było ich świadectwo stanowiące podstawę do prowadzenia właściwych działań wobec wszystkich oazowiczów i na zewnątrz.

               Widzimy konieczność rozwijania metod przekazu informacji, zarówno do redakcji, jak i pomiędzy posługującymi poszczególnych szczebli. Potrzebne są warsztaty (na rekolekcjach i może prowadzone metodą e-lerningową) pokazujące metody i możliwości komunikacji.

               Skuteczność naszego przekazu medialnego i świadectwa zależy od tego, czy będzie on jasny, czytelny, interesujący, rzetelny, uczciwy, czy będzie wynikał z pokory, miłości i profesjonalizmu.

               Jacek Wizimirski, CDKS

               Całość sprawozdania: http://www.oaza.pl/cdks/wp-content/uploads/2012/11/podsumowanie-jesien_2012.pdf

               • Oaza Rekolekcyjna Diakonii Komunikowania Społecznego, 3-10.08.2013 r., Strachocina 
                k. Sanoka

               Zgłoszenia i informacje: ordks@oaza.pl.

               Zapraszamy na nie wszystkich członków Ruchu zainteresowanych problematyką mediów i komunikowania społecznego, ponieważ przepowiadanie Chrystusa w świecie nowych technologii wymaga głębokiej znajomości tego świata, jeśli mają one właściwie służyć naszej misji.

               Przekazywanie Ewangelii poprzez nowe media oznacza nie tylko umieszczenie treści wyraźnie religijnych w różnych mediach, ale również konsekwentne świadczenie na własnym profilu cyfrowym oraz w sposobie przekazywania, wyborów, preferencji i osądów, które powinny być w pełni zgodne z Ewangelią, nawet jeśli wprost o niej nie mówią.

               Jeśli chcesz się uczyć chrześcijańskiego stylu obecności w świecie cyfrowym, to są to rekolekcje dla Ciebie.

               • Warsztaty dziennikarskie, 3-10.08.2013 r., Strachocina k. Sanoka

               Zgłoszenia i informacje: ordks@oaza.pl.

               Są to zajęcia kierowane do członków wszystkich diakonii i środowisk Ruchu, które chcą poznawać, jak w mediach opowiadać o życiu z Bogiem. Kiedy świadectwo jest świadectwem? Dlaczego ważne jest używanie gatunków dziennikarskich? Jest to również okazja do poznawania się i budowania wspólnoty między członkami Ruchu zainteresowanymi wspólną pracą w mediach oazowych (co nie jest równoznaczne z przynależnością do Diakonii Komunikowania Społecznego).

               W tym roku będziemy się zajmować podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi do redagowania stron www i biuletynów informacyjnych (budowa tekstu, podstawowe gatunki informacyjne, podstawy tworzenia reportażu i wywiadu).

               Na wszystkie rekolekcje zapraszamy również rodziny z dziećmi. Szczegółowe informacje pojawią się wkrótce na oaza.pl i na stronach CDKS w zakładce rekolekcje.

               • Oaza.pl

               Zasady funkcjonowania oaza.pl są podane na stronie CDKS (http://www.oaza.pl/cdks/serwer). Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, wybór oaza.pl nie jest obowiązkowy, każda diecezja podejmuje decyzję indywidualnie, czy włącza się w to wspólne dzieło, czy też nie.

               Wiola i Michał Szepietowscy

               odpowiedzialni za Centralną Diakonię Komunikowania Społecznego, cdks@oaza.pl

               Informacje o zasadach pracy i finansowaniu oaza.pl oraz podstawowe informacje o zadaniach diakonii można znaleźć na stronie CDKS www.oaza.pl/cdks.

               8. CENTRALNA DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

                • OJDOR – Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych, Częstochowa, 8-10.02.2013 r.

                Osoby posługujące w Diecezjalnych Diakoniach Oaz Rekolekcyjnych, a także pragnące przygotować się do tej posługi serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej Oazie Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych (OJDOR).

                OJDOR to czas modlitwy i formacji, a także uczenia się posługi w DOR. To także dzielenie się swoim doświadczeniem i czerpanie nowych pomysłów – nie tylko organizacyjnych.

                Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych służy i pomaga diakoniom diecezjalnym w przygotowaniu i prowadzeniu rekolekcji. Spotkania przedstawicieli DOR rozwijają w ten sposób dar jedności, pozwalają na odkrywanie stojących przed nami zadań i uczą stylu posługi. Są też miejscem dzielenia się, wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy.

                Jeśli w diecezji nie ma DOR, prosimy o wydelegowanie osób zainteresowanych posługą w tej diakonii. Byłoby dobrze, gdyby diecezje były reprezentowane przynajmniej przez 2osoby.

                Termin: 8-10.02.2013 r. (rozpoczęcie w piątek o 19.00; zakończenie w niedzielę ok. godz. 14.00).

                Miejsce: Dom Ruchu Światło-Życie w Częstochowie (Lisiniec), ul. Dobrzyńska 112/114.

                Dojazd: z centrum Częstochowy (II Aleja NMP) autobusem nr 12 w stronę Gnaszyna, wysiąść na przystanku „Dobrzyńska”.

                Koszt: 130 zł (w cenie noclegi, wyżywienie, materiały, koszty organizacyjne) ewentualne koszty dodatkowe – możliwość wypożyczenia pościeli – 10 zł.

                Zgłoszenia: prosimy kierować najpóźniej do dnia 20 stycznia 2013 r. do Grażyny Miąsik, email: cdor@oaza.pl; tel. 660 447 475.

                Rekolekcje na Kopiej Górce
                Fundusz rekolekcyjny 

                Zachęcamy do dalszego wspierania funduszu rekolekcyjnego, z którego chcielibyśmy dofinansowywać uczestników rekolekcji przybywających do nas, szczególnie zza wschodniej granicy, a także z innych krajów świata. Wszelkie opłaty za rekolekcje organizowane przez CDOR dotyczą tylko utrzymania, noclegów i kosztów merytorycznych. Bardzo staramy się, by koszty rekolekcji były jak najniższe.

                Każdemu, kto już złożył lub chciałby złożyć choćby „wdowi grosz” na fundusz rekolekcyjny składamy serdeczne Bóg zapłać! Jesteśmy wdzięczni nawet za najmniejsze ofiary składane na ten cel. W naszych codziennych modlitwach pamiętamy o wszystkich dobroczyńcach wspierających nas materialnie i duchowo.

                Ofiarę na fundusz rekolekcyjny prosimy wpłacać na konto: Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu Światło-Życie” – DOR; Bank Spółdzielczy w Krościenku n. D., nr konta: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102; z dopiskiem: ofiara na fundusz rekolekcyjny.

                Z wyrazami jedności

                Ks. Adam Wodarczyk

                Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie