Tak widział diakonie w Ruchu Ojciec Franciszek. "Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu Światło-Życie (ORD). Podręcznik."

W ruchu posoborowej odnowy w Duchu Świętym, powstałym w Kościele w Polsce, zwanym Ruchem Światło-Życie nie mówi się o organizacji, administracji, urzędach i władzy, ale -" w duchu biblijnym i eklezjalnym - mówi się o diakonii, czyli o służbie, pojmowanej w oparciu o otrzymane dary Ducha Świętego, czyli charyzmaty, we wspólnocie Kościoła i dla budowania tej wspólnoty.


Ruch Światło-Życie sam uważa się w całości za dar - charyzmat dany dla służenia dziełu odnowy Kościoła w duchu wskazań II Soboru Watykańskiego oraz Adhortacji Pawła VI "O ewangelizacji w świecie współczesnym" z 8 XII 1975 r. W samym zaś Ruchu ujawniają się wielorakie dary, które są podstawą do wyodrębnienia różnego rodzaju diakonii, albowiem diakonia w Ruchu służy ostatecznie celowi całego Ruchu, jakim jest właśnie diakonia na rzecz Kościoła i w Kościele.

 

 

STRUKTURA DIAKONII W ASPEKCIE ZADAŃ

Celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakonii Ruchu. Cel ten "stawia" wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna, wtedy może powstać jedność w Duchu. 

diakonie stadionW szczególny sposób służy temu celowi Diakonia Jedności. Dlatego wśród innych diakonii zajmuje pozycję centralną. Koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne, zapalające wszystko.

Centralna pozycja Diakonii Jedności i jej szczególne znaczenie w Ruchu wyraża się w tym, że posiada ona kilka diakonii pomocniczych, stanowiących jej "podporządkowane ogniwa". Są to diakonie następujące:

         1. Diakonia Moderacji (jakby sekretariat moderatorów na poszczególnych stopniach) - w szczególny sposób służy jedności. Jest jej widzialnym znakiem, kieruje wszystko ku jedności planu Ojca, koordynuje wielość służb i charyzmatów w nadrzędnej jedności.

            2. Diakonia Jedności "W" - wewnętrzna, "ad intra"

            3. Diakonia Jedności "Z" - zewnętrzna, "ad extra"

          (...) zabiegają, każda w swoim zakresie, o faktyczne nawiązywanie i pielęgnowanie łączności, jedności i dialogu przez kontakty listowne, organizowanie spotkań i zgromadzeń z różnymi osobami, ośrodkami, instytucjami itp.

           4. Diakonia Formacji Diakonii jest odpowiednikiem "działu kadr" czy wydziałów personalnych w instytucjach świeckich. Szczególnym jej zadaniem jest przygotowywanie i przeprowadzanie ORD.

           5. Diakonia Świadectwa zajmuje się wszystkim, co dotyczy prezentowania Ruchu oraz informowania o nim, zarówno w ramach samego Ruchu, jak i na zewnątrz.

           6. Diakonia Słowa dba o to, aby słowo pisane czy drukowane docierało we właściwym czasie do wszystkich członków i wspólnot Ruchu i do ludzi oraz środowisk pragnących korzystać z pomocy Ruchu.

         7. Diakonia Środków Przekazu włącza w działanie Ruchu inne (poza drukiem) środki przekazu społecznego jak film, radio, telewizję, kasety, przezrocza.

            8. Diakonia Środków Materialnych inspiruje i organizuje dzielenie się dobrami materialnymi wewnątrz Ruchu i troszczy się o materialne uwarunkowania jedności.

 

            III. Inne diakonie w ramach Ruchu           

Są to na obecnym etapie rozwoju Ruchu diakonie następujące:

            1. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych służy wszystkim sprawom związanym z główną metodą działania Ruchu, jaką są oazy rekolekcyjne różnego rodzaju, typu i stopnia

.            2. Diakonia Wyzwolenia służy wszelkim akcjom i pracom podejmowanym przez Ruch w celu wyzwolenia człowieka z wszelkiej niewoli wewnętrznej, szczególnie zaś prowadzi dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

       3. Diakonia Miłosierdzia służy wszelkim dziełom charytatywnym, które muszą być podejmowane przez Ruch dla realizowania największego przykazania Chrystusowej miłości, szczególnie wobec tych, którzy po wyzwoleniu wymagają dalszej troski i opieki.

          4. Diakonia Ewangelizacji służy dziełu ewangelizacji, która ma doprowadzić ludzi do podstawowej jedności wiary przez przyjęcie w jednym Duchu jednego Zbawiciela i Pana.

             5. Diakonia Deuterokatechumenatu służy dziełu formacji na poziomie dziecięcym, młodzieżowym, akademickim, młodzieży pracującej i dorosłych w celu pełnego włączenia do życia w jedności we wspólnocie Kościoła.

          6. Diakonia Modlitwy służy ożywianiu i podtrzymywaniu w Ruchu ducha i form modlitwy (drugiego obok oaz rekolekcyjnych środka ożywiania i działania Ruchu), głównie przez organizowanie oaz modlitwy. Zajmuje się również tzw. charyzmatycznymi ruchami modlitewnymi.

             7. Diakonia Liturgii stanowi "zaplecze" dla formacji liturgicznej i realizacji odnowy liturgii, w której Ruch - zgodnie z Konstytucją o liturgii - widzi "źródło i szczyt" życia Kościoła.

             8. Diakonia Wspólnoty Rodzinnej służy dziełu odnowy rodzinnego katechumenatu oraz wspólnoty rodzinnej jako domowego Kościoła.

           9. Diakonia Wspólnoty Lokalnej służy parafiom i innym wspólnotom lokalnym, które pragną całościowo realizować posoborowy model parafii wspólnotowej.

Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności