Wielkopostny DDW 21.02.2021- relacja

W I Niedzielę Wielkiego Postu w Świątyni Opatrzności Bożej odbył się Wielkopostny Diecezjalny Dzień Wspólnoty z obrzędem Wezwania po imieniu. Mszę św. koncelebrowaną odprawił ksiądz Biskup senior Diecezji Drohiczyńskiej Tadeusz Pikus.

W homilii, na kanwie fragmentu rozdziału pierwszego Ewangelii wg św. Marka: „Duch wyprowadził Jezusa na pustynię”, ksiądz Biskup trafnie zauważył, że wszyscy przeżywamy obecnie swego rodzaju pustynię, która rozciąga się na całą Ziemię. Jezus na pustyni przygotowywał się do wielkiego dzieła jakim było głoszenie Królestwa Bożego. Przybył On na Ziemię, dając nam wyraz swojej wielkiej miłości i przyjął na siebie pełne doświadczenie człowieka, włącznie z doświadczeniem kuszenia przez złego.

Ksiądz Biskup zestawił trzy szatańskie pokusy: bogactwa, władzy i sławy z trzema wielkopostnymi praktykami: modlitwą, jałmużną i postem. Jezus przekazuje nam te środki jako narzędzie zwycięstwa, lecz nie pozbawia nas wolności i nie odbiera nam możliwości wyboru.  W swojej wolności winniśmy przezwyciężać pokusę gromadzenia, posiadania wartości materialnych zwróceniem się ku Bogu w modlitwie. Do Boga bowiem tak naprawdę należy wszystko, co otacza człowieka, a ofiarować można Mu jedynie skruszone serce i modlitwę właśnie, która wypływa z wiary.

Następnie, pokusa władzy powinna być zwalczana przez jałmużnę, która porządkuje relacje z drugim człowiekiem.  Jest ona w swojej istocie nauką służby na rzecz bliźnich, a nie zaledwie starannie odmierzonym datkiem pieniężnym. Ksiądz Biskup zauważył, że w jałmużnie uczestniczą dwie strony. Po jednej jest ten, kto udziela pomocy, a po drugiej ten, kto ją otrzymuje. Często jest nam łatwiej pomagać niż z wdzięcznością przyjąć pomoc.

I w końcu, pokusę sławy, próżność człowieka trzeba korygować, porządkować poprzez praktykę postu, który ma nas doprowadzić do poszukiwania w naszym życiu woli Bożej, w miejsce samorealizacji sterowanej samowolą. Post jest pracą nad oczyszczeniem ducha, jest współpracą z Łaską Bożą, abyśmy stawali się uczniami Chrystusa.

Na koniec homilii Ksiądz Biskup przypomniał poetyckie słowa św. Pawła:

„Przejdę przez ten świat tylko jeden raz. Dlatego cokolwiek mogę zrobić dobrego lub jakąkolwiek komukolwiek wyświadczyć przysługę, niech uczynię to teraz. Niech tego nie odkładam, ani nie zaniedbuje, bo nie będę szedł tą drogą nigdy więcej.”

W obrzędzie Wezwania po imieniu Barbara, Paweł i Bożena zostali wezwani, za poręczeniem ich animatorów i wspólnoty, do wzięcia udziału w Triduum Paschalnym w formie rekolekcji i do odnowienia przyrzeczeń Chrztu świętego.

Po ogłoszeniach przedstawicieli diakonii diecezjalnych oraz pary diecezjalnej DK nastąpiło uroczyste błogosławieństwo i nasze zgromadzenie liturgiczne, a tym samym Wielkopostny Diecezjalny Dzień Wspólnoty, zakończył się.

Z Panem Bogiem,

Grzegorz i Monika

Nagranie homilii ks. bp Tadeusza Pikusa z Diecezjalnego Dnia Wspólnoty 21.02.2021

Fot. K. Szarata