Odpowiedzialność za organizację rekolekcji DK AW spoczywa na parze diecezjalnej, która do realizacji tego zadania wyznaczyła Diakonię Oaz Rekolekcyjnych DK. Diakonia ta zajmuje się przygotowaniem, przeprowadzeniem i podsumowaniem rekolekcji wakacyjnych i śródrocznych, w tym ewangelizacyjnych.

Zadania Diakonii Oaz Rekolekcyjnych DK AW:

 • Stałe pogłębianie wiedzy w zakresie charyzmatu Światło-Życie zarówno poprzez lekturę materiałów dotyczących rekolekcji, jak i udział w ogólnopolskich spotkaniach diakonii oaz rekolekcyjnych (OJDOR).
 • Współpraca z parą diecezjalną.
 • Wskazywanie parze diecezjalnej par, które mogą poprowadzić wszelkie typy rekolekcji.
 • Przygotowanie i prowadzenie oddzielnych warsztatów dla par prowadzących rekolekcje ewangelizacyjne i formacyjne.
 • Koordynacja pracy par prowadzących rekolekcje. Merytoryczna pomoc w przygotowaniu do rekolekcji poprzez indywidualne rozmowy i spotkania.
 • Dobór księży moderatorów na poszczególne rodzaje rekolekcji.
 • Organizacja dni skupienia: przed oazami wakacyjnymi (Diecezjalna Oaza Matka) oraz podsumowania po oazach.
 • Współpraca z Seminarium Warszawskim w zakresie udziału kleryków w rekolekcjach wakacyjnych.
 • Opracowywanie i systematyczna aktualizacja na stronie internetowej terminarza rekolekcji organizowanych w ciągu roku formacyjnego, w zakresie miejsca i zespołu prowadzącego. Wymiana informacji z prowadzącym stronę krajową DK.
 • Odwiedzanie (celem wspólnego przeżycia kilku godzin) tur rekolekcyjnych, by służyć podpowiedzią i spojrzeniem z zewnątrz.
 • Poszukiwanie ośrodków rekolekcyjnych dla rekolekcji organizowanych przez DKAW. Prowadzenie i aktualizacja spisu ośrodków rekolekcyjnych.
 • Udzielanie dofinansowań uczestnikom rekolekcji formującym się w kręgach DK AW.
 • Prowadzenie, uzupełnianie, segregowanie i wydawanie materiałów rekolekcyjnych (mszały, podręczniki, notatniki, śpiewniki, brewiarze itd.). Współpraca z Centralną Diakonią Słowa.
 • Porządkowanie, składowanie, segregowanie, naprawianie i dysponowanie zabawkami, grami i innymi „akcesoriami” rekolekcyjnymi (słowem pudła zabawkowe) na rekolekcje. Współpraca z Diecezjalną Diakonią Wychowawczą.
 • Zbieranie, porządkowanie, przechowywanie, wprowadzanie potrzebnych zmian i udostępnianie ujednoliconych dokumentów rekolekcyjnych (karty zgłoszeniowe, podsumowania, ankiety, zestawienia rekolekcyjne).
 • Redagowanie i prowadzenie działów: REKOLEKCJE oraz DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH na diecezjalnej stronie internetowej DK (zamieszczanie artykułów, informacji, relacji i świadectw z rekolekcji, zdjęć itp.), a także obsługa konta mailowego rekolekcjedkaw@gmail.com
 • Opracowanie, prowadzenie i aktualizacja bazy danych zawierającej: osoby prowadzące rekolekcje oraz animatorów.
 • Archiwizacja dokumentów po-rekolekcyjnych w formie papierowej i elektronicznej.
 • Przygotowywanie rocznych sprawozdań nt. organizowanych w diecezji rekolekcji DK.

Jeśli chciałbyś wspomóc Diakonię swoimi talentami napisz do nas rekolekcjedkaw@gmail.com