Podstawowe informacje

Stowarzyszenie Diakonia jest prawną formą organizacji Ruchu Światło-Życie, przewidzianą przez prawo kanoniczne i państwowe. Jest powołane w tym celu, aby mógł on lepiej służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie.

Stowarzyszenie posiada sekcje diecezjalne. Sekcja w naszej diecezji nosi nazwę „Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej”. Istnieje ona od 2006 roku, a od 2019 roku posiada również osobną osobowość prawną, która pozwala m.in. zawierać umowy, wystawiać zaświadczenia o odbytym wolontariacie itp.

Członkowie stowarzyszenia są zobowiązani do płacenia składek:

Składka na rzecz Stowarzyszenia Diakonia

Wysokość składki wynosi 20 zł miesięcznie, przy czym składka powinna być wpłacona w dwóch częściach:

  1. 10 zł miesięcznie na rzecz Stowarzyszenia w wymiarze ogólnopolskim (55 1240 1574 1111 0010 9045 1651 z dopiskiem – składka członkowska)
  2. 10 zł miesięcznie na rzecz Stowarzyszenia w wymiarze diecezjalnym (32 2490 0005 0000 4530 7624 3931) na rzecz DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ z dopiskiem „darowizna – składka diecezjalna” + imię i nazwisko. Składkę diecezjalną prosimy wpłacać jednym przelewem za cały rok (czyli 120 zł rocznie).

W przypadku, gdy obydwoje z małżonków należą do Stowarzyszenia, każde z nich płaci 50 % wysokości składki.

Wsparcie sekcji diecezjalnej Stowarzyszenia

Środki stowarzyszenia na poziomie diecezji przeznaczone są na dofinansowanie rekolekcji, fundusz reprezentacyjny, koszty Moderatora Diecezjalnego i podobne, zgodnie ze statutem. Można więc jak najbardziej wspierać te cele także poza składkami i nie będąc członkiem stowarzyszenia.

Zachęcamy więc do wsparcia na numer konta:
DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
Grójecka 38, 02-314 Warszawa
32 2490 0005 0000 4530 7624 3931
tytułem: darowizna na cele statutowe

Trochę więcej informacji

Jak powstawało stowarzyszenie?

Ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło-Życie uważał, że Ruch i jego Diakonia powinna zaistnieć w Kościele formalnie, mieć usytuowanie w podstawie prawnej. Dlatego w roku 1981 stworzył pierwszy projekt statutu Diakonii Jedności, który został przesłany do Konferencji Episkopatu Polski.

„Członkowie Ruchu, którzy czują się jego podmiotem, myślą o jego sprawach w kategoriach «my», mają wyraźną świadomość jego charyzmatu i wynikającej z niego misji, powinni tworzyć w nim grupę bardziej zwartą i określoną, i przyjmującą pewną formę organizacyjną. Biorąc pod uwagę fakt, że Kościół w swojej tradycji zawsze znajdował formy kościelno-prawne dla zabezpieczenia pojawiających się w nim społecznych charyzmatów, Ruch Światło-Życie pragnie przyjąć dla wyżej określonej części swoich uczestników formę organizacyjną i prawną odpowiadającą aktualnym przepisom prawa kanonicznego” (Wstęp do projektu Statutu Diakonii Jedności, 1981).

Jednak statut ten nie został zatwierdzony z powodu wydarzeń w Kościele polskim (śmierć prymasa Stefana Wyszyńskiego) oraz wydarzeń społecznych w Polsce (ostateczne wprowadzenie stanu wojennego).

Mimo to i pomimo przebywania na emigracji w Carlsbergu (Niemcy) ks. F. Blachnicki kontynuował dzieło Ruchu, który w tamtych latach cały czas się rozwijał, przyciągał nowych członków. Ks. Franciszek troszczył się o Ruch, jego członków w kwestiach duchowych, ale i pragnął dla niego rozwiązań prawnych, usytuowania w strukturach kościelnych, potwierdzeniem przez autorytet Kościoła.

W 1983 r. opracował kolejny projekt statutu – tzw. statut carlsberski, w znacznej mierze będący powtórzeniem statutu z 1981 r., choć zawierający też istotne nowości. Impulsem było m.in. ukazanie się nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego. Pisał o statucie z 1981 r.:
„Znalazła w nim wyraz aktualna, integralna samoświadomość Ruchu, domagająca się bardziej zwartego i konkretnego sformułowania swojej istoty i poddania jej osądowi hierarchii Kościoła w celu określenia jej charakteru i miejsca w Kościele oraz nadania Ruchowi jakiejś wewnątrzkościelnej struktury prawnej”.

W 1984 r. z kolei pisał w Liście do IX Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych:
„Czeka nas wysiłek pójścia w głąb, formowania autentycznej diakonii Ruchu na wszystkich szczeblach jego struktury. Czeka nas wysiłek pokornego i głębszego wrastania w struktury Kościoła, aby charyzmat Ruchu został w pełni zaakceptowany przez hierarchię Kościoła i otrzymał aprobatę, która zabezpieczy jego trwanie i jego diakonię zgodnie z własnym powołaniem”.

Prace nad statutem trwały, także po śmierci ks. Blachnickiego. Ostatecznie dopiero w roku 2000, roku Wielkiego Jubileuszu Kościoła, roku sprowadzenia do Polski, do Krościenka, doczesnych szczątków ks. Franciszka Blachnickiego Konferencja Episkopatu Polski powołała Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” zatwierdzając jego statut.

Z aktualną treścią statutu zapoznać się można tu: https://www.oaza.pl/statut-stowarzyszenia-diakonia-ruchu-swiatlo-zycie/

Czym jest stowarzyszenie?

Stowarzyszenie Diakonia jest prawną formą przewidzianą przez prawo kanoniczne i państwowe organizacji Ruchu Światło-Życie, powołaną w tym celu, aby mógł on lepiej służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie. Jest:

  • środowiskiem odpowiedzialności za Ruch Światło-Życie

W każdej wspólnocie (zwłaszcza większej) jest grono osób, które nadają jej ton, wyznaczają kierunki rozwoju. Dla takich osób ks. Franciszek Blachnicki przeznaczył stowarzyszenie. „Członkowie Ruchu, którzy czują się jego podmiotem, myślą o jego sprawach w kategoriach «my», mają wyraźną świadomość jego charyzmatu i wynikającej z niego misji”.

Ta odpowiedzialność wyraża się w różny sposób. Z grona członków stowarzyszenia mają być wyłaniani odpowiedzialni Ruchu na różnych szczeblach, a członkowie stowarzyszenia mają mieć wpływ na ich powoływanie. Stowarzyszenie Diakonia jest jednak przede wszystkim miejscem rozeznania kierunków rozwoju Ruchu.

Kongregacje Diakonii są miejscem, gdzie grono odpowiedzialnych Ruchu może pochylić się nad aktualnymi problemami, przemodlić je, przedyskutować i szukać dalszej drogi. Dotychczasowe kongregacje zajmowały się m.in. opisem charyzmatu Ruchu, oazą rekolekcyjną, diakoniami Ruchu czy rolą Ruchu w parafii.

  • formalnym zabezpieczeniem Ruchu

Musi być uregulowany sposób powoływania i funkcjonowania odpowiedzialnych Ruchu – reguluje to statut Diakonii. Dzięki istnieniu stowarzyszenia możliwe też jest funkcjonowanie w obrocie finansowym, prawnym, w kwestiach pracowniczych. Diakonia, będąc stowarzyszeniem kościelnym, ma osobowość prawną, cywilną i może podpisywać umowy, być formalnym właścicielem.

  • miejscem realizacji charyzmatu dla swoich członków

Przynależność do Stowarzyszenia Diakonia jest potwierdzeniem odczytania przez członka Ruchu charyzmatu Światło-Życie jako swojej drogi, swojego miejsca w Kościele. Jest daniem świadectwa o gotowości służby Kościołowi, w tym Ruchowi i poprzez ten Ruch. Członkowie stowarzyszenia uzyskują też wpływ na powoływanie moderatorów diecezjalnych (w diecezjach, w których istnieje sekcja stowarzyszenia) i moderatora generalnego.

A mówiąc prościej:
być w Diakonii to służyć, podejmować odpowiedzialność za Ruch i w ten sposób dążyć do świętości.

Jak działa Stowarzyszenie Diakonia w Archidiecezji Warszawskiej?

Warszawską sekcję diecezjalną Stowarzyszenia, zwaną Diakonią Diecezjalną, powołał w 2006 roku ówczesny biskup Archidiecezji, ks. Prymas Józef Kardynał Glemp. Zrzesza ona osoby, które czują się odpowiedzialne za Ruch w diecezji i pragną troszczyć się o niego, służąc poprzez charyzmat Światło-Życie budowaniu Kościoła lokalnego.

Od 8 marca 2019 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sekcja diecezjalna posiada osobną osobowość prawną pod nazwą „Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej”.

Na czele Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej stoi Moderator Diecezjalny, który zwołuje Kongregację sekcji diecezjalnej, aby rozeznawać znaki czasu i kierunki rozwoju Ruchu w naszej diecezji. Kongregacja Stowarzyszenia wybiera także spośród kapłanów posługujących w Ruchu kandydatów na stanowisko Moderatora Diecezjalnego, których przedstawia biskupowi diecezji.

Kto może być w Stowarzyszeniu?

Do Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie może przystąpić każdy członek Ruchu po przeżyciu formacji podstawowej i rekolekcjach ORD (Oaza Rekolekcyjna Diakonii). Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest ukończone 18 lat, członkostwo w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka, uczestnictwo w życiu i pracy wspólnoty Ruchu Światło-Życie oraz uzyskanie akceptacji ze strony Diecezjalnej Diakonii Jedności.

Przystąpienie do Stowarzyszenia następuje poprzez wpisanie przez Moderatora Generalnego w poczet członków Diakonii i zostaje potwierdzone uroczystym błogosławieństwem.

Członkowie Diakonii zobowiązują się również do odpowiedzialności finansowej za Ruch, przekazując stałą składkę na rzecz stowarzyszenia.

Osoby, które chciałyby wstąpić do Stowarzyszenia, prosimy o kontakt z Moderatorem Diecezjalnym.