Rekolekcje – droga ku dojrzałości chrześcijańskiej

rekolek 2Jednym z elementów formacji – obligatoryjnym w Ruchu Światło-Życie – są rekolekcje. W Domowym Kościele są one organizowane dla całych rodzin i najczęściej mają charakter wyjazdowy. Za rekolekcje odpowiedzialny jest ksiądz moderator wraz z parą prowadzącą. Małżeństwa uczestniczące w rekolekcjach podzielone są na kręgi. Każdy krąg ma animatorów, małżeństwo, które pełni tę posługę w tym konkretnym czasie. Dzieci uczestniczące razem z rodzicami w rekolekcjach przez dużą część dnia są pod opieką diakonii wychowawczej i realizują odpowiedni dla wieku program formacyjny.

Rekolekcje mają służyć pogłębieniu relacji z Chrystusem, zarówno tej osobistej jak i małżeńskiej, dlatego tak wiele czasu w programie dnia poświęcone jest modlitwie – osobistej i wspólnotowej, a w centrum dnia jest Eucharystia. Dzień wypełniają ponadto Spotkania w kręgach, Konferencje, nauka śpiewu. Jest też Czas dla Rodziny – zwykle około trzech godzin po obiedzie, które każda rodzina może spędzić według własnego pomysłu, oraz czas na integrację i budowanie relacji z innymi czyli Pogodne Wieczory.

Rekolekcje możemy podzielić biorąc pod uwagę różne kryteria. I tak możemy mówić o rekolekcjach krótkich i długich, ewangelizacyjnych, formacyjnych i tematycznych. Zasadniczym jednak kryterium podziału rekolekcji Domowego Kościoła jest podział na rekolekcje w ramach formacji podstawowej oraz formacji permanentnej.

Na formację podstawową składają się: Oaza Rodzin (OR) – I, II i III stopnia oraz Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin (ORAR) – I i II stopnia. Do tego dochodzi oczywiście formacja w ciągu roku.

W ramach formacji permanentnej – rekolekcje tematyczne (RT), Triduum Paschalne (w formie rekolekcji wyjazdowych lub we własnej parafii), Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD) i inne organizowane przez Ruch Światło-Życie.

OAZA RODZIN – to 15 dniowe rekolekcje (plus dzień przyjazdu i wyjazdu, łącznie 17 dni). Dlaczego 15? Bo oazy powstały w oparciu o tajemnice różańca – a właśnie tyle razem mają trzy części różańca – radosna, bolesna, chwalebna (gdy oazy powstawały nie uwzględniano jeszcze tajemnic światła). Każdego dnia oazowego pochylamy się zatem nad życiem i czynami Jezusa, o których mówią poszczególne tajemnice z jednej strony, a z drugiej przeżywamy w skrócie cały cykl roku liturgicznego od Adwentu do Zesłania Ducha Św. To jest wspólna cecha wszystkich trzech stopni ONŻ. Różnice zaś dotyczą charakteru poszczególnych stopni jak i tematów formacyjnych.

Oaza Rodzin I stopnia (OR I st) – ma charakter ewangelizacyjno-katechumenalny. Ewangelizacyjny bowiem podczas jej trwania małżonkowie podejmują (lub odnawiają) decyzję o osobistym przyjęciu Jezusa jako Pana i Zbawiciela, katechumenalny, gdyż ma w sobie elementy inicjacji chrześcijańskiej. Tematyka poszczególnych konferencji i spotkań dotyczy dwóch obszarów. Pierwszy to Fundamenty życia chrześcijańskiego – modlitwa, Słowo Bożego, sakramenty, drugi to Małżeństwo w planach Bożych, gdzie jest mowa o miłości małżeńskiej, roli sakramentu małżeństwa, chrześcijańskim kierowaniu płodnością, modlitwie rodzinnej i małżeńskiej.

rekolek 1Oaza Rodzin II stopnia (OR II st) – ma specyficzny program oparty na wydarzeniach z Księgi Wyjścia. Te rekolekcje to czas spotkania z Chrystusem w liturgii i sakramentach, przez które Bóg wyprowadza nas z niewoli grzechów i daje udział w wolności i chwale dzieci Bożych. Podkreślona w nich jest waga liturgii jako źródła i szczytu życia chrześcijanina. Obok tematów wprowadzających uczestników w biblijne podstawy zbawienia, poruszane są zagadnienie dotyczące liturgii domowej – jak wspólnie przeżywać niedziele, święta i poszczególne okresy liturgiczne – Adwent czy Wielki Post. II stopień OR to także czas pogłębiania duchowości małżeńskiej przez odkrywanie roli zobowiązań jako szczególnych darów.

Oaza Rodzin III stopnia (OR III st) – koncentruje się na spotkaniu Jezusa we wspólnocie Kościoła, poprzez wchodzenie w jej tajemnicę, poznawanie jej bogactwa, zmierzanie ku niej drogą małżeństwa, czyli najmniejszej wspólnoty. Przejawia się to w codziennym dialogu małżeńskim, który dotyka tematów poszczególnych dni rekolekcji. Program rekolekcji jest intensywny. Codziennie pielgrzymuje się do kościołów stacyjnych, by tam sprawować Eucharystię. Organizowane są spotkania z różnymi dziełami, ruchami i osobami różnych stanów, które znalazły swoje miejsce w Kościele i w świecie, po to by pomóc uczestnikom rekolekcji odkryć własne miejsce w Kościele, a także wziąć odpowiedzialność za jakąś cząstkę Kościoła przez podjęcie służby, diakonii.

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia (ORAR I) – czterodniowe rekolekcje, których celem jest pogłębienie zrozumienia istoty i celu Ruchu Światło-Życie, a także duchowości i metod Domowego Kościoła. Jest to czas, w którym mamy sprzyjające warunki do rozbudzenia życia modlitwy w żywym kontakcie ze Słowem Bożym oraz do doświadczenia braterskiej jedności i wspólnoty w Eucharystii i w całym życiu grupy rekolekcyjnej. Rekolekcje ukazują wizję Żywego Kościoła, wspólnoty skupionej wokół realizacji haseł: Światło-Życie, Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota, Nowa Kultura, którym poświęcone są kolejne dni rekolekcji.

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II stopnia (ORAR II) – czterodniowe rekolekcje przygotowujące małżeństwa do świadomego podjęcia posługi pary animatorskiej. Omawiane tematy dotyczą zadań stojących przed animatorami, ich odpowiedzialności za formujące się razem z nimi w kręgach małżeństwa oraz wskazują na konieczność kształtowania w sobie postawy wiary w Boże prowadzenie i powołanie. Podczas rekolekcji małżeństwa dostaną też wiele praktycznych wskazówek, jak prowadzić spotkanie.