Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 1 – 2014/2015

List jedności 2014/2015Pobierz całość tekstu w formacie pdf: Komunikat nr 1 – 2014-2015

Poniżej fragmenty Komunikatu (informacje o spotkaniach Ruchu Światło-Życie znajdują się w formacie pdf). 1. PODSUMOWANIE OAZY ŻYWEGO KOŚCIOŁA 2014

W dniach 25-27 sierpnia br. w Centrum Ruchu w Krościenku odbyło się Podsumowanie OŻK. Obecni byli przedstawiciele 33 diecezji, 4 zgromadzeń zakonnych. Pełnymi statystykami dotyczącymi liczby uczestników w tegorocznych oazach rekolekcyjnych będziemy dysponować najprawdopodobniej pod koniec października. Jednak ze sprawozdań przedstawianych ustnie w Krościenku można wysnuć wniosek, że liczba uczestników rekolekcji oazowych utrzymała się na ubiegłorocznym poziomie, a być może nawet odnotujemy wzrost.

Wśród wielu problemów, o których mówiono podczas Podsumowania, na podstawie tegorocznych oaz wakacyjnych i pracy w ciągu roku, warto zauważyć niektóre wątki:

 • Znakiem czasu jest wzrastająca liczba uczestników oaz pochodzących z rodzin rozbitych i dysfunkcyjnych, co wymaga od prowadzących rekolekcje większej wyrozumiałości i cierpliwości dla młodych ludzi ze względu na ich nieraz trudną sytuację życiową;
 • Posługa podczas rekolekcji domaga się w dzisiejszych czasach solidnej formacji animatorów, tylko w ten sposób będą mogli sprostać współczesnym oczekiwaniom;
 • Jako Ruch mamy narzędzie do pracy na miarę problemów, które przynosi nam współczesny świat – jest nim program formacji deuterokatechumenalnej;
 • Istotne jest nie tylko doświadczenie oazy wakacyjnej, ale przede wszystkim systematyczna  praca formacyjna, która następuje w ciągu roku, która powinna być podejmowana w środowiskach wzrostu duchowego, jakimi są wspólnoty deuterokatechumenalne w parafiach;
 • Trzeba podejmować stałą pracę organiczną w naszych parafiach poprzez permanentne tworzenie nowych grup formacyjnych;
 • Należy konsekwentnie przekazywać wizję i charyzmat sługi Bożego ks. F. Blachnickiego moderatorom i animatorom naszego Ruchu;
 • Adhortacja „Evangelii gaudium” Ojca Świętego Franciszka jest dla nas inspiracją, aby na wzór entuzjazmu Papieża, ukazywać ludziom, do których jesteśmy posłani, prawdę o miłującym Bogu;
 • Mniej było głosów dotyczących problemów organizacyjnych i kwestii spełniania wymogów stawianych przez jednostki kontroli państwowej, takich jak kuratoria, sanepid, itp. Wynika z tego, że coraz lepiej uczymy się przestrzegać wymagań, które stawiają nam aktualne przepisy prawne;
 • Znakiem czasu jest rozszerzanie się Ruchu w innych krajach (m.in. Chiny, Filipiny, Kenia, Kazachstan), co wskazuje utrwalanie kierunku misyjnego w Ruchu;
 • Naszym zadaniem jest wierne wypełnianie wizji i charyzmatu naszego Ruchu, wówczas będziemy też w najlepszy sposób realizować założenia podejmowane przez Kościół w Polsce w ramach aktualnego programu duszpasterskiego 2013-2017 „Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

PRACA FORMACYJNA W CIĄGU ROKU 2014/2015

 • Dni wspólnoty

Celem pracy formacyjnej realizowanej podczas Dni Wspólnoty w roku 2014/2015 będzie ukazywanie członkom i uczestnikom Ruchu Światło-Życie prawdy o radosnym przesłaniu dotyczącym zbawienia człowieka w Chrystusie, które wszystkim ludziom niesie Ewangelia.

Podczas dni wspólnoty spojrzymy najpierw na postać św. Jana Pawła II, patrona i wielkiego Przyjaciela naszego Ruchu. Będziemy chcieli odkryć go jako człowieka otwartego na innych ludzi, bezgranicznie oddanego służbie, otwartego na budowanie ekumenicznej jedności z chrześcijanami w celu wiarygodnego głoszenia światu Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Adwentowe dni wspólnoty ukażą nam temat budowania jedności w Kościele powszechnym, w parafii i w Ruchu Światło-Życie. Wielkopostne dni wspólnoty skoncentrują się na temacie miłości ubogich. Zastanowimy się nad różnymi rodzajami ubóstwa, którego doświadczają dzisiaj ludzie oraz nad tym, czego uczą nas współcześni ubodzy. Będziemy też chcieli odkryć całą moc błogosławieństwa „błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie”. Paschalny cykl dni wspólnoty będzie skoncentrowany na temacie dzielenia się radością Ewangelii we współczesnym świecie poprzez odważne wyjście ewangelizacyjne do świata.

Podobnie jak w minionych latach tematyka dni wspólnoty w roku formacyjnym 2014/2015 powinna budzić wszystkich członków Ruchu Światło-Życie do podjęcia nowej ewangelizacji, realizowanej w ramach Planu Ad Christum Redemptorem 2, poprzez dzielenie się radością Ewangelii z ludźmi, którzy wiary
w Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego nigdy nie posiedli lub z różnych powodów ją utracili.

Niech spotkania w ramach Dni Wspólnoty w roku formacyjnym 2014/2015 zachęcą nas, byśmy na co dzień byli radosnymi świadkami Ewangelii oraz rozpalą nas wszystkich do służby i do ewangelizacji. Dlatego zachęcam wszystkich do wytrwałego udziału w dniach wspólnoty. Mam nadzieję, że materiały te przyczynią się do umocnienia zapału ewangelizacyjnego członków Ruchu Światło-Życie, który jest warunkiem owocnego zrealizowania Planu Wielkiej Ewangelizacji „Ad Christum Redemptorem 2”, który ma nas przygotować na świętowanie Jubileuszu Odkupienia w roku 2033.Aby owocnie wypełnić to zadanie, trzeba na co dzień doświadczać radości Ewangelii, czego życzę wszystkim członkom Ruchu Światło-Życie!

 • Formacja permanentna

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, została wydana wersja studyjna podręcznika „Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji II stopnia – Akademia rozwoju chrześcijanina”. Odpowiada on na formacyjne potrzeby pogłębienia duchowego animatorów ewangelizacji w oparciu o osiem filarów rozwoju duchowego: Głęboka więź, Pasja, Wizja, Ewangelizacja, Pomnożenie, Rodzina, Zarządzanie, Integralność. Podręcznik zawiera materiały do przeprowadzenia spotkań formacyjnych dla animatorów w ciągu roku (część pierwsza) oraz do przeprowadzenia kilkudniowych rekolekcji „ORAE II stopnia – Akademia rozwoju chrześcijanina”.

Celem ORAE II stopnia jest ugruntowanie w postawie ewangelizacyjnej, jako fundamencie życia chrześcijańskiego, animatorów i uczestników Ruchu Światło-Życie, przygotowanych do ewangelizacji indywidualnej metodą „Modlitwa – Uczynki – Świadectwo”. Wspomniane wyżej filary duchowego rozwoju mają im dopomóc, aby stawali się ludźmi coraz głębiej zaangażowanymi w nową ewangelizację poprzez Plan Ad Christum Redemptorem 2.

Zachęcam, aby z materiałów zawartych w podręczniku „ORAE II stopnia” korzystać również podczas spotkań Oazy Dorosłych oraz kręgów Domowego Kościoła.

 • Materiały do pracy formacyjnej z grupami ODB w ciągu roku

Wydane zostały trzy nowe podręczniki, wypracowane przez Ruch Światło-Życie archidiecezji warszawskiej, zawierające konspekty spotkań z grupami Oazy Dzieci Bożych. Jest to trzyletni program formacyjny, którego myśl przewodnią stanowi idea dziecięctwa Bożego. W każdym roku pracy formacyjnej myśl przewodnia będzie rozważana i realizowana w innym aspekcie:

Rok I: Dziecięctwo Boże w relacji do Ojca „Ad Patrem”, formacja skupiona wokół słowa Bożego (słowa życia), słowo to przyjęte z wiarą czyni nas dziećmi Bożymi; wchodzimy w relację do Boga.

Rok II: Dziecięctwo Boże przez Syna „Per Filium”, formacja skupiona wokół liturgii i sakramentów, przez sakramenty Chrystus daje nam udział w swoim synostwie Bożym.

Rok III: Dziecięctwo Boże w Duchu świętym, we wspólnocie „In Spiritu, In Ecclesia”.

Wyżej wymienione podręczniki dostępne są w Centralnej Diakonii Słowa (cds@oaza.pl).

PROCES BEATYFIKACYJNY

Proces beatyfikacyjny wchodzi w bardzo istotny etap, jakim będzie dyskusja nad „Positio o heroiczności cnót sługi Bożego ks. F. Blachnickiego” w Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Polecam tę sprawę wielkiej i gorliwej modlitwie wszystkich członków naszego Ruchu!

Trwajmy również w modlitwie o cud za wstawiennictwem sługi Bożego ks. F. Blachnickiego. Jeśli wiemy o tym, że jakaś osoba zachorowała na ciężką, zagrażającą życiu chorobę, wówczas podejmujmy modlitwę o wyzdrowienie, modląc się w naszych rodzinach i wspólnotach słowami modlitwy za wstawiennictwem sługi Bożego ks. F. Blachnickiego. Jeśli w krótkim czasie po rozpoczęciu tej modlitwy, chora osoba całkowicie wyzdrowieje, proszę, aby wówczas przekazać informację o tym wydarzeniu Moderatorowi Generalnemu Ruchu Światło-Życie.

Przypominam również, że ofiary na potrzeby związane z procesem beatyfikacyjnym można składać na konto: Stowarzyszenie „Diakonia Światło-Życie”, ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n. Dunajcem, nr 47 1560 1108 0000 9060 0019 2373.

Bóg zapłać za wszelkie modlitwy i ofiary składane na proces beatyfikacyjny sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

ZMIANY PERSONALNE

Nastąpiła zmiana odpowiedzialnych za filię lubelską. Posługę moderatora filii zakończył ks. Marek Urban. Od listopadowego DWDD posługę moderatora filii lubelskiej podejmie ks. Marek Andrzejuk z diecezji siedleckiej. W posłudze sekretarki filii Monikę Wiatrowską zastąpi Anna Jóźwik z diecezji siedleckiej.

Posługę odpowiedzialnych za Centralną Diakonię Życia zakończyli państwo Agata i Krzysztof Jankowiakowie z Poznania. Posługę odpowiedzialnych za Centralną Diakonię Życia podejmą państwo Dorota i Łukasz Kozyrowie z Wrocławia.

Kończącym posługę wyrażam wielkie podziękowanie za trud i zaangażowanie w pełnione zadania oraz życzę wielu łask Bożych na dalszą służbę w Kościele i w naszym Ruchu.

Natomiast podejmującym nowe posługi w Ruchu życzę wielu sił i opieki Chrystusa Sługi oraz Niepokalanej Służebnicy Pańskiej!

 PODZIĘKOWANIE ZA LISTY JEDNOŚCI

Na zakończenie Komunikatu nr 1/2014-2015 gorąco dziękuję za wszystkie listy jedności i inne wyrazy pamięci, które przesłaliście na moje ręce podczas tegorocznych wakacji. Ufam, że owoce wakacyjnych rekolekcji będą widoczne w życiu wspólnot naszego Ruchu.

Dziękuję również wszystkim moderatorom diecezjalnym i zakonnym oraz ich współpracownikom za dobry i liczny udział w tegorocznym Podsumowaniu OŻK w Krościenku nad Dunajcem!

Życzę wielu łask Bożych u progu nowego roku formacyjnego! Proszę przekazać słowa pozdrowienia i jedności wszystkim uczestnikom powakacyjnych Dni Wspólnoty! Pan z Wami!

 

Sługo Boży ks. Franciszku Blachnicki, wstawiaj się za nami!

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!

Ks. dr Adam Wodarczyk

Moderator Generalny Ruchu Światło Życie