List Jedności nr 3 2011 2012

Moderator Generalny ks. Adam Wodarczyk

Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 3 – 2011/2012

List jedności w wersji PDF

1.XXXVII KONGREGACJA ODPOWIEDZIALNYCH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE – „Kościół naszym domem”

Podsumowując tegoroczną Kongregację Odpowiedzialnych, trzeba stwierdzić, że poprzez znaczącą obecność przedstawicieli z wielu krajów, w tym po raz pierwszy z Chin oraz Stanów Zjednoczonych, stała się ona okazją do ukazania, jak rozwija się międzynarodowy wymiar posługi Ruchu Światło-Życie.

Po raz pierwszy błogosławiliśmy członków centralnych diakonii specjalistycznych, co z kolei pokazuje konsekwentny rozwój Diakonii Ruchu Światło-Życie. Silne diakonie specjalistyczne, począwszy od diakonii centralnych, a skończywszy na diakoniach parafialnych, to ważny element Planu Ad Christum Redemptorem 2. W ramach tego Planu nakreśliliśmy również tegoroczne zadanie, jakim jest przygotowanie poprzez Oazy Rekolekcyjne Animatorów Ewangelizacji (ORAE) jak największej liczby członków Ruchu Światło-Życie do ewangelizacji indywidualnej. Dla realizacji tego celu zostały przygotowane materiały formacyjne: wydanie studyjne podręcznika ORAE, podręcznik „Modlitwa, Troska. Ewangelizacja” oraz książeczka do ewangelizacji indywidualnej „Czy doświadczyłeś prawdziwej miłości?”.

W czasie nauczania podczas Kongregacji została przypomniana zasada „pomnażania uczniów”, warunkująca prawdziwą dynamikę ewangelizacyjną i przetrwanie przekazu wiary w kolejnych pokoleniach. Zasadę tą przedstawił nam główny gość Kongregacji, pochodzący z Chin, Geok Seng Lim. Ukazał nam on również potrzebę ciągłej otwartości na inspiracje Ducha Świętego w Ruchu Światło-Życie, aby dzieło to pozostało dynamicznym ruchem odnowy Kościoła, a nie muzeum wspomnień po minionych latach świetności Ruchu. Utrwalenie i pogłębione przyswojenie nauczania G.S. Lima jest możliwe za sprawą wydanej przez Centralną Diakonię Słowa książeczki jego autorstwa, zatytułowanej „Pomnażanie ruchów według wzoru Tymoteusza”. Wszystkie wymienione pozycje można zamawiać w Centralnej Diakonii Słowa.

W słowie programowym dla Ruchu zostało ukazane powiązanie i spójność kilku tematów: „Kościół naszym domem”; „Porta fidei” i Rok wiary; „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej” oraz Plan „Ad Christum Redemptorem 2” jako droga podjęcia i realizacji przez Ruch Światło-Życie tych wcześniej wymienionych.

W tym krótkim podsumowaniu XXXVII Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie pragnę podziękować wszystkim, którzy podjęli jakiekolwiek posługi podczas tego spotkania oraz wszystkim uczestnikom tego wydarzenia, którzy poprzez liczny udział stworzyli niepowtarzalny klimat Kongregacji Odpowiedzialnych.

W Kongregacji uczestniczyło 966 osób. Z poszczególnych diecezji i krajów przybyła następująca ilość delegatów:

2.POWOŁANIE CZŁONKÓW CENTRALNYCH DIAKONII SPECJALISTYCZNYCH

Zgodnie z § 19 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” Moderator Generalny na wniosek odpowiedzialnych za poszczególne centralne diakonie specjalistyczne powołał członków tychże diakonii na trzyletnią kadencję. W skład centralnych diakonii: ewangelizacji, modlitwy, wyzwolenia, życia, liturgicznej, formacji diakoni, komunikowania społecznego, oaz rekolekcyjnych, muzycznej zostało powołanych 66 osób. Ci z nich, którzy byli obecni na XXXVII Kongregacji zostali uroczyście pobłogosławieni podczas sobotnich nieszporów.

3.ROK WIARY KONSEKWENTNEJ – Obchody 25-lecia śmierci sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

W Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku n. Dunajcem w dniach 25-27 lutego 2012 roku świętowaliśmy 25. rocznicę śmierci Założyciela naszego Ruchu. W obchodach uczestniczyło wielu członków Ruchu, szczególnie z Polski południowej, a także zaproszeni goście. Każdego dnia Eucharystii przewodniczyli Księża Biskupi. W sobotę był to bp Władysław Bobowski z Tarnowa, w niedzielę bp Wiesław Lechowicz, administrator diecezji tarnowskiej, a w poniedziałek bp Adam Szal, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie. Była obecna również Pani poseł Anna Paluch z Krościenka, która w Sejmie, w dniu 16 lutego br. wygłosiła oświadczenie poselskie w sprawie ks. Franciszka Blachnickiego i jego dzieła – tekst oświadczenia można przeczytać na stronie http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3707. Relacje i zdjęcia z obchodów można znaleźć na stronie oaza.pl, a filmy na stronie TV Podhale http://tvpodhale.info/tv/religia.

Również w wielu diecezjach i parafiach odbywały się spotkania rocznicowe i modlitwa w intencji beatyfikacji sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Za wszelkie podjęte inicjatywy składam serdeczne Bóg zapłać.

Przypominam również, że w związku z tą rocznicą obchodzimy w Ruchu „Rok wiary konsekwentnej”. Czas ten powinien być okazją do przybliżania sylwetki sługi Bożego ks. F. Blachnickiego, szczególnie młodemu pokoleniu, modlitwy o jego beatyfikację i zgłębiania pozostawionego nam przez niego przykładu wiary konsekwentnej. Pomóc w tym może opublikowane przez Wydawnictwo Światło-Życie „Świadectwo Niepokornego” (książeczka wraz z płytą CD). Jest to wypowiedź sługi Bożego ks. F. Blachnickiego z 1979 roku, w piękny sposób ukazująca jak doświadczenie wiary konsekwentnej stanęło u podwalin powstania Ruchu Światło-Życie. W przededniu rozpoczęcia w Kościele powszechnym Roku Wiary, widać wyraźnie, że pierwszy dar życia sługi Bożego ks. F. Blachnickiego, jakim była jego wiara (por. Testament ks. Blachnickiego), powinien nas inspirować do konsekwentnego życia łaską wiary w czasach, kiedy musimy stawić czoła powszechnemu zjawisku niewiary i odstępstwa wielu ludzi od Kościoła. Równocześnie śmiałe podjęcie nowej ewangelizacji Polski, Europy i świata przez nasz Ruch domaga się od nas żywej wiary, że w Bogu możemy dokonywać wielkich dzieł, przemieniających, odnawiających „oblicze tej ziemi”. Tak więc wspominanie 25. rocznicy odejścia do domu Ojca sługi Bożego ks. F. Blachnickiego powinno być nie tyle okazją do wspomnień, lecz motywacją do wielkiej mobilizacji ewangelizacyjnej. Myślę, że tego oczekuje od nas Ojciec Franciszek, abyśmy rozpamiętując przykład jego życia i świętości, pomnożyli dzieła wiary zawarte w Ruchu Światło-Życia, poprzez wielkie przebudzenie do ewangelizacji!

4.CHINY

Rozwija się nasza służba w Chinach. W lutym 2012 roku miałem okazję podejmować posługę formacyjną w Chinach. Polecam te dzieła Waszej trosce modlitewnej i materialnej.

5.DZIEŃ WSPÓLNOTY DIAKONII DIECEZJALNYCH

Wiosenne DWDD odbędzie się w terminie 23-25 marca 2012 r. w sześciu filiach w Polsce. Podczas jesiennych Dni Wspólnoty diakoni Diecezjalnych podjęliśmy temat zaangażowania naszego Ruchu w odnowę parafii w duchu Soboru Watykańskiego II. Jest to jeden z ważnych wymiarów Planu Ad Christum Redemptorem 2. Aby zaangażowanie w działania mające na celu budowanie naszych parafii jako wspólnoty wspólnot wydało wielkie owoce, potrzebne jest działanie w jedności, budowanej zarówno w ramach samego Ruchu Światło-Życie, jak i w ramach jedności z innymi wspólnotami kościelnymi obecnymi w naszych parafiach, a przede wszystkim w jedności z duszpasterzami podejmującymi posługę w parafiach. Bardzo wyraźnie podkreślał to bł. Jan Paweł II w adhortacji „Ecclesia In Europa”. Stwierdził w niej, żeKościoły lokalne powinny „prowadzić duszpasterstwo, które – dowartościowując wszystkie uprawnione różnice – sprzyja przyjaznej współpracy wszystkich wiernych i ich stowarzyszeń. Niech [Kościoły lokalne] odnowią formy współuczestnictwa, będące cennymi narzędziami komunii, służącej zgodnej działalności misyjnej, i źródłem obecności odpowiednio przygotowanych i kwalifikowanych współpracowników w duszpasterstwie” (EiE 28). Dalej Jan Paweł II stwierdził: „Aby można było przeżywać pełniej komunię w Kościele, trzeba dowartościować różnorodność charyzmatów i powołań, które zdążają coraz bardziej ku jedności i mogą ją ubogacić (por. l Kor 12). […] Istotnie, dzięki wzrastającej współpracy między różnymi środowiskami kościelnymi pod pełnym miłości przewodnictwem pasterzy cały Kościół będzie mógł ukazać wszystkim oblicze piękniejsze i bardziej wiarygodne, jako wyraźniejsze odbicie oblicza Pańskiego; w ten sposób będzie mógł przyczynić się do przywrócenia nadziei i radości zarówno tym, którzy jej szukają, jak i tym, którzy – choć nie szukają – potrzebują jej” (EiE 29). Powyższe myśli z adhortacji Jana Pawła II „Ecclesia in Europa” są pogłębieniem i poszerzeniem słów o duchowości komunii zaczerpniętych z „Novo millennio ineunte”, które z kolei stały się podstawą i inspiracją dla hasła pracy rocznej „Kościół naszym domem”. W punkcie 45 NMI czytamy: „Przestrzenie komunii należy kultywować i poszerzać każdego dnia i na wszystkich płaszczyznach życia poszczególnych Kościołów. Komunia powinna być wyraźnie widoczna w relacjach między biskupami, kapłanami i diakonami, między duszpasterzami a całym Ludem Bożym, między duchowieństwem i zakonnikami, między stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi”. Dlatego „teologia i duchowość komunii pobudzają pasterzy i wiernych do uważnego słuchania siebie nawzajem i z jednej strony jednoczą ich a priori we wszystkich kwestiach istotnych, a z drugiej sprawiają, że także w sprawach podlegających dyskusji udaje im się zwykle uzgodnić wspólne, przemyślane stanowisko” (NMI 48).

W zacytowanych wyżej przemyśleniach błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II widać bardzo wyraźnie, że celem wszelkich struktur kolegialnych i komunijnych w Kościele, jest nie tyle usprawnianie organizacyjno-administracyjne instytucji Kościoła, ale budowanie jedności i ukazywanie Kościoła jako komunii człowieka z Bogiem i z innymi ludźmi. W tej komunii jest miejsce na uważne słuchania siebie nawzajem przez pasterzy i wiernych świeckich, aby dochodzić do wspólnego stanowiska.

W kontekście wspomnianych wyżej wypowiedzi bł. Jana Pawła II na temat struktur komunijnych w Kościele staje jest zrozumiałe, że jednym z istotnych dla naszego Ruchu celów będzie pogłębienie ducha jedności, zaangażowania i współodpowiedzialności za Kościół w samym Ruchu Światło-Życie, a także poprzez budowanie jedności i wspólnej wizji pastoralnej dla naszych parafii z przedstawicielami wszelkich struktur komunijnych w nich działających. Realizacja tych celów powinna dokonać się poprzez dowartościowanie życia wspólnotowego prezbiterów oraz ruchów i wspólnot eklezjalnych w naszych parafiach. Szczególną płaszczyzną budowania jedności powinny stać się Parafialne Rady Duszpasterskie, jako miejsca, gdzie przedstawiciele wspólnot spotykają się na modlitwie, pracy i budowaniu spójnej wizji odnowy parafii.

Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych zostaną więc poświęcone tematowi jedności w procesie budowania nowej parafii. Świadomość wagi tego zagadnienia w umysłach i sercach członków diakonii naszego Ruchu ma wymiar fundamentalny. Bez współpracy i jedności z przedstawicielami innych wspólnot kościelnych nie zdołamy dokonać soborowej transformacji naszych parafii. Zagadnienie jedności w posłudze diakonijnej ma również fundamentalne znaczenie wewnątrz naszego Ruchu. Bez działania w jedności wszystkich diakonii Ruchu Światło-Życie nie tylko nie zdołamy zrealizować Planu Ad Christum Redemptorem 2, lecz nie zrealizujemy głównego charyzmatu Ruchu, jakim jest jedność. Sługa Boży ks. Blachnicki uważał, że Ruch Światło-Życie jest poddany działaniu Ducha Świętego, o ile trwa w jedności, gdyż to Duch Święty jest zasadą jedności Kościoła. Troska o zachowanie jedności jest więc posłannictwem Ruchu Światło-Życie i jego podstawo­wą diakonią. Diakonię tę ks. Blachnicki rozumiał jako kontynuację i przedłużenie posługi Jezusa Chrystusa, który przyszedł, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (J 11, 52), wypełniając w ten sposób plan Boga Ojca. O tej podsta­wowej prawdzie mają pamiętać członkowie Ruchu. Za­nim zostanie podjęta jakakolwiek inicjatywa ludzka, to Duch Święty jest inspiratorem wszelkich dążeń do jedności. Dlatego służba na rzecz jedności jest nie tyle budowaniem tej jedności, ile dążeniem do odsłaniania działa­nia Ducha Świętego. Sługa Boży akcentował potrzebę realizowania jedności w Duchu Świętym najpierw w relacjach pomiędzy członkami i wspólnotami Ruchu Światło-Życie; dalej: w ich odniesieniach wewnątrz Kościo­ła – poprzez posłuszeństwo i troskę o bycie w jedności z hierar­chią; następnie – poprzez dbałość o jedność z innymi ruchami odnowy Kościoła, a także przez dążenie do jedności z chrześcijanami innych wyznań na drodze popierania wysiłków ekumenicznych. Widział wresz­cie potrzebę dążenia do jedności z całym światem poprzez ewangelizację oraz zaangażowanie społeczne i czyny miłosierdzia.

Zachęcam członków diakonii naszego Ruchu zgromadzonych na wielkopostnych Dniach Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, aby dogłębnie rozważyli temat jedności w budowaniu nowej parafii. Od dobrego zrozumienia tematu jedności w naszych parafiach zależy owocność posługi Ruchu Światło-Życie w budowaniu Kościoła jako domu. Dlatego zadbajmy, aby w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych diakonii specjalistycznych z każdej diecezji.

6.REKOLEKCJE DLA MODERATORÓW

 • Jesienne rekolekcje kapłańskie odbędą się w Krościenku w terminie 26-29 listopada 2012 r. Będą poświęcone życiu i charyzmatowi sługi Bożego ks. Blachnickiego. Poprowadzi je ks. dr Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie i postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Blachnickiego.
 • Rekolekcje dla moderatorów diecezjalnych i zakonnych Ruchu Światło-Życie odbędą się w Porszewicach w terminie 12-14 listopada 2012 r.

8.NOWA EWANGELIZACJA – Plan ACR 2

Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji

Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji powstał decyzją Konferencji Episkopatu Polski w październiku 2011 roku. W jego skład wchodzą dwie osoby z naszego Ruchu: ks. Adam Wodarczyk, Moderator Generalny oraz Marek Filar, odpowiedzialny za Centralną Diakonię Ewangelizacji. Działalność Zespołu prowadzona jest przy współpracy z Komisją Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa.

Do zadań Zespołu należy m.in.: pogłębianie teologicznego i duszpasterskiego znaczenia nowej ewangelizacji; promowanie i popieranie, w ścisłej współpracy z Konferencją Episkopatu Polski, studium, szerzenia i wprowadzania w życie papieskiego Magisterium odnoszącego się do tematów związanych z nową ewangelizacją; upowszechnianie i wspieranie inicjatyw związanych z nową ewangelizacją, realizowanych w różnych Kościołach diecezjalnych, i promowanie nowych, z udziałem sił obecnych w Instytutach Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeniach Życia Apostolskiego, jak również w stowarzyszeniach wiernych i w nowych wspólnotach; studiowanie i wspieranie wykorzystywania nowoczesnych form przekazu, jako narzędzi nowej ewangelizacji; promowanie posługiwania się Katechizmem Kościoła Katolickiego jako zasadniczym i pełnym wykładem treści wiary dla ludzi naszych czasów.

Pomocą w realizacji celów Zespołu oraz integracji środowisk ewangelizacyjnych w Polsce służy strona internetowa: http://nowaewangelizacja.org/. W celu stworzenia ogólnopolskiej bazy danych środowisk Nowej Ewangelizacji i usprawnienia komunikacji pomiędzy nimi na stronie utworzono witrynę „Zgłoszenie środowiska Nowej Ewangelizacji”. Zachęcam wspólnoty, diakonie i środowiska ewangelizacyjne naszego Ruchu do rejestrowania się na tej stronie, aby w ten sposób zbudować sieć kontaktów w celu podejmowania inicjatyw ewangelizacyjnych. Dane umieszczone na witrynie będą mogły być stale uaktualniane przez osoby odpowiedzialne za zgłoszone środowisko. W tym celu otrzymają unikalny kod dostępu do bazy danych. Publicznie dostępne będą wyłącznie ogólne dane umożliwiające kontakt z konkretnym środowiskiem. Dane personalne będą dostępne wyłączenie za zgodną osób ich dotyczących. Sprawy te regulować będzie opisana na stronie polityka prywatności.

Wypełniany formularz zgłoszeniowy składa się z trzech części na pięciu stronach:

część I – Dane osoby zgłaszającej środowisko Nowej Ewangelizacji

część II – Dane zgłaszanego środowiska

część III – Dane osób odpowiedzialnych.

Adres: http://nowaewangelizacja.org/spolecznosc/zgloszenie-srodowiska-nowej-ewangelizacji/

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji

Przez realizację Planu ACR 2 przygotowujemy się na świętowanie Jubileuszu 2000-lecia Odkupienia, doprowadzając jak największą liczbę osób do żywej osobowej wiary Chrystusa i do diakonijnego zaangażowania w Kościele według rozeznanych charyzmatów. Pierwszym etapem realizacji tego planu musi być ewangelizacyjne przebudzenie członków Ruchu Światło-Życie. Pomocą w tym powinny stać się Oazy Rekolekcyjne Animatorów Ewangelizacji (ORAE), w których weźmie udział jak największa liczba członków naszego Ruchu.

Te czterodniowe zamknięte rekolekcje oazowe przeznaczone są dla osób, które pragną podjąć posługę w dziele ewangelizacji. Katechezy, seminaria i nabożeństwa ewangelizacyjne mają na celu doprowadzenie wszystkich uczestników ORAE do osobowego kontaktu w wierze z Chrystusem oraz wzbudzenie w nich pragnienia zbliżania innych ludzi do Chrystusa przez ofiarną służbę na rzecz ewangelizacji. Zadaniem szczególnym ORAE jest przygotowanie osób uczestniczących w tych rekolekcjach do ewangelizacji indywidualnej oraz do prowadzenia grup postewangelizacyjnych. ORAE powinno być prowadzone przez Diecezjalną lub Rejonową Diakonię Ewangelizacji lub osoby przez tę diakonię przygotowane.

Szczególny nacisk na organizowanie ORAE kładziemy w roku 2012. Pomocą w realizacji tych rekolekcji jest przygotowane wydanie studyjne podręcznika ORAE, który dostępny jest w diakonii słowa. Mając zatem narzędzie, jakim jest podręcznik ORAE, trzeba zabrać się do solidnej pracy formacyjnej, aby każdy członek naszego Ruchu, który przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela, został solidnie przygotowany do ewangelizacji.

Materiały pomocne w ewangelizacji i przygotowaniu do niej

 • „Czy doświadczyłeś prawdziwej miłości?” – książeczka zawierająca 4 prawa życia duchowego pomocna w przeprowadzaniu ewangelizacji indywidualnej;
 • Podręcznik „Modlitwa. Troska. Ewangelizacja” – został on udostępniony naszemu Ruchowi dzięki uprzejmości Przyjaciół z Ruchu Nowego Życia. Zawiera materiały kursówprzygotowujących osoby, które przyjęły Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, do głoszenia Chrystusa ludziom z ich najbliższego otoczenia.
  Strategia „Modlitwa, Troska, Ewangelizacja” stosowana jest w wielu krajach na świecie, by pomóc chrześcijanom stać się skutecznymi w ewangelizacji – delikatnej, nie konfrontacyjnej, opartej całkowicie na Bożej miłości. Zaproponowany w niniejszym podręczniku kurs uczy jak prowadzić każdy z elementów tej służby. Wspólnoty mogą używać tej metody, by docierać z Ewangelią do rozmaitych grup społecznych.Materiały zawarte w książce Modlitwa, Troska, Ewangelizacja mają służyć podjęciu konkretnych szkoleń i formacji przygotowującej członków Ruchu Światło-Życie do ewangelizacji i posługi czynienia uczniów w ramach Planu Ad Christum Redemptorem 2.
 • Geok Seng Lim, „Pomnażanie ruchów według wzoru Tymoteusza” – pozycja autorstwa głównego prelegenta tegorocznej XXXVII Kongregacji Odpowiedzialnych, który od 1976 roku podejmuje posługę ewangelizacyjną w Chinach, Singapurze, Malezji i w innych krajach Azji. Specjalizuje się w przygotowywaniu liderów do ewangelizacji i służby w Kościele. Jest pionierem tematyki pomnażania uczniów. Przygotowywał liderów chrześcijańskich do tego, aby zakładali wspólnoty, które rozwijają się poprzez zakładanie i pomnażanie kolejnych wspólnot. Geok Seng Lim mówi o tym, jak Kościół staje się dynamiczny i kwitnący za sprawą żywej wiary uczniów Pańskich, którzy podejmując trud pomnożenia liczby uczniów Chrystusa, są tym samym wierni swojemu podstawowemu powołaniu.

Wszystkie powyższe pozycje można nabyć w Centralnej Diakonii Słowa:
cds@oaza.pl, tel. 32 280 85 45; 609 631 900

9. EWANGELIZACJA PODCZAS EURO 2012

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Warszawsko-Praskiej, we współpracy z różnymi strukturami Kościoła Katolickiego Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej zaprasza wszystkich, którym leży na sercu głoszenie Dobrej Nowiny, do połączenia wysiłków ewangelizacyjnych w czasie trwania finałów mistrzostw Europy w piłce nożnej. W Warszawie mecze na stadionie narodowym będą rozgrywane w dniach 8, 12, 16, 21, 28 czerwca 2012 roku. Stadion pomieści 50 tys. widzów. W czasie rozgrywania finałów ma być też uruchomiona w rejonie Pałacu Kultury strefa kibica z telebimami dla ok. 100 tys. osób.

Dlatego w dniach obecności kibiców w Warszawie (niekoniecznie w dniu rozgrywania meczów) planowane jest zorganizowanie wielu wydarzeń o charakterze ewangelizacyjnym.

Mogą to być, np.

 • ewangelizacja bezpośrednia, rozmowy indywidualne,
 • prowadzenie happeningów ulicznych,
 • scenki pantomimiczne,
 • nabożeństwa ewangelizacyjne,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • animowanie koncertów muzyki chrześcijańskiej,
 • organizowanie projekcji filmów o przesłaniu ewangelizacyjnym,
 • zaplecze modlitewne: adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa wstawiennicza za ewangelizujących i ewangelizowanych.

Kibice finałów Euro 2012 będą informowani o podejmowanych inicjatywach poprzez wysokonakładową (np. 100 000 egz.) gazetę rozdawaną w miejscach ich gromadzenia się oraz poprzez nasze strony internetowe: www.przystanekeuro.pl; www.kibicujrodzinie.pl

Do współpracy zaproszone są wspólnoty, ruchy, zespoły ewangelizacyjne oraz indywidualni wolontariusze. Gospodarze proponują pomoc w postaci:

 • zakwaterowania zespołów ewangelizacyjnych w domach rekolekcyjnych w pobliżu Warszawy,
 • kontaktów z przedstawicielami Kościoła (kurie biskupie obydwu warszawskich diecezji, proboszczowie kościołów warszawskich itp.),
 • kontaktów z przedstawicielami instytucji samorządowych naszego miasta,
 • promocji poszczególnych wydarzeń ewangelizacyjnych w reklamowej gazecie i na stronach internetowych,
 • zaangażowanie wolontariuszy z naszych wspólnot w różne działania pomocnicze,
 • koordynacji i logistyki poszczególnych wydarzeń i akcji ewangelizacyjnych.

Kontakt: ks. Marek Sędek: msedek@oaza.pl

10.CENTRALNA OAZA MATKA (25-28 maja 2012 r.)

W dniach 25-28 maja br. w Centrum Ruchu w Krościenku będziemy świętowali uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Ponieważ w związku z 25. rocznicą śmierci sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego przeżywamy rok wiary konsekwentnej, dodatkowym akcentem tego spotkania będzie dziękczynienie za życie i charyzmat naszego Założyciela.

Zachęcam, jak każdego roku, wszystkich moderatorów, animatorów i odpowiedzialnych naszego Ruchu do licznego udziału w Centralnej Oazie Matce.

Miejscem, w którym się gromadzimy podczas naszego czuwania przez Zesłaniem Ducha Świętego jest Wieczernik im. bł. Jana Pawła II. Abyśmy mogli się w nim spotykać i sprawować liturgię, konieczne jest podjęcie remontu najpierw podium, na którym znajduje się ołtarz, a w późniejszym czasie również pozostałych obiektów w amfiteatrze. Wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi. Prosimy więc o wsparcie tego dzieła. Wpłat można dokonywać na konto Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n.D.; nr 05 8817 0000 2001 0020 3300 0001.

Formularze na Centralną Oazę Matkę (Zgłoszenie punktów oazowych, Zgłoszenie Oazy Wielkiej, Zgłoszenie animatora do błogosławienia, Zgłoszenie wolnych miejsc w oazie) można pobrać ze strony: http://www.oaza.pl/dokument.php?id=1722.

11.VII ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN

VII Światowe Spotkanie Rodzin pod hasłem: Rodzina: praca i święto, odbędzie się w Mediolanie w dnach 30 maja – 3 czerwca 2012 r. Z Domowego Kościoła została wyznaczona oficjalna delegacja, która będzie reprezentowała nasz Ruch w Mediolanie.

Dla zainteresowanych udziałem w spotkaniu informacje dotyczące spotkania i sposobu zgłoszeń podajemy w załączniku nr 1 do Komunikatu.

12.CENTRALNA DIAKONIA MISYJNA

Znasz angielski? Podziel się!

Od wielu lat Ruch Światło-Życie obecny jest poza granicami Polski, ale od kilku lat coraz bardziej przenika do lokalnych struktur Kościoła w różnych częściach świata. Dotychczas brakowało nam platformy wzajemnej komunikacji, tak aby osoby nie posługujące się językiem polskim mogły poznać Ruch, zobaczyć czym żyjemy, ale też przesłać swoje świadectwa, relacje z wydarzeń. Dziś pragniemy zrobić jeden krok naprzód: chcemy wraz z Centralną Diakonią Komunikowania Społecznego rozwijać stronę internetową Ruchu w języku angielskim www.light-life.oaza.pl.

Pierwszy, najtrudniejszy krok za nami: strona została już przygotowana przez CDKS, teraz zadaniem Diakonii Misyjnej jest wypełnienie witryny treścią. Sami jednak nie damy rady, dlatego poszukujemy osób, które sprawnie posługują się językiem angielskim. Nie ważne gdzie mieszkasz, jaki masz staż w Ruchu, ważne jest czy możesz odpowiedzieć pozytywnie na trzy pytania:

1. Czy zależy Ci, aby inni dowiedzieli się o Ruchu i mogli z nami być w jedności?

2. Czy znasz język angielski na tyle, żeby przetłumaczyć artykuł z oaza.pl?

3. Czy możesz przetłumaczyć maksymalnie jeden artykuł na miesiąc?

Jeśli TAK napisz do nas: misje@oaza.pl

13.CENTRALNA DIAKONIA MODLITWY

Wiosenna Oaza Modlitwy Centralnej Diakonii Modlitwy.

Rekolekcje wakacyjne

14.CENTRALNA DIAKONIA WYZWOLENIA

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko patronem CDW

Centralna Diakonia Wyzwolenia podjęła decyzję o przyjęciu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki jako patrona Diakonii Wyzwolenia. Uroczyste przyjęcie tego patronatu odbędzie się podczas tegorocznej Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Bł. Ks. Jerzy to patron, który bez lęku i w pełni prawdy wobec wszystkich, zarówno wrogów, jak i przyjaciół, twardo stał przy wolności, jaką obdarzył Go Bóg Ojciec. Nie bał się mówić prawdy, aż do ofiary z siebie. Pobudzał ludzi, aby jak On przeżywali swą wolność dzieci Bożych. Na mszach, którym przewodniczył, wielu czuło się wolnymi, mimo zewnętrznego zniewolenia. Jest jednym z apostołów wolności wewnętrznej mimo trudnych uwarunkowań zewnętrznych. Jego ofiara włączona w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa nie zamyka się w przeszłości, ale jest i dziś niezwykle aktualna i owocna, bo pokazuje nam drogę do wolności.

Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – Warszawa, 2 czerwca 2012 r.

OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII WYZWOLENIA (ORDW)

Zapraszamy do uczestniczenia w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Wyzwolenia. Zachęcamy moderatorów, by promowali w swych diecezjach te szczególne rekolekcje. Przypominamy, że aby w nich uczestniczyć, nie trzeba być po pełnej formacji w Ruchu Światło-Życie. Założeniem tych rekolekcji jest głębsze poznanie podstaw i metod działania KWC, wspólna modlitwa, większe i świadome zaangażowanie się w Krucjacie, jak i przygotowanie do odpowiedzialności za Dzieło Wyzwolenia w naszych parafiach. Zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za Krucjatę, przyłączając się do diakonii oraz do tych, którzy jeszcze rozeznają swoje miejsce służby. Do udziału w rekolekcjach gorąco zapraszamy także: kapłanów pragnących zapoznać się z KWC, moderatorów, odpowiedzialne i animatorów Ruchu Światło-Życie, członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a także wszystkie inne osoby pragnące zaangażować się w posługę na rzecz wyzwolenia.

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia w Dębkach (28.03-1.04.2012)
Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia w Ligocie Polskiej (2-6 maja 2012)

15.CENTRALNA DIAKONIA ŻYCIA

Spotkanie odpowiedzialnych Diakonii Życia

Prelekcje podczas oaz letnich w Krościenku

Podobnie jak w latach ubiegłych podczas rekolekcji letnich w trzech turnusach będzie można skorzystać z posługi prelegentów DŻ – dotyczy to oaz odbywających się w okolicach Krościenka oraz na Podhalu, Spiszu, w Gorcach, w dolinie Popradu… Prosimy o poinformowanie o tej możliwości odpowiedzialnych za rekolekcje księży moderatorów i pary moderatorskie. Zachęcamy do skorzystania. Termin prelekcji ustala się przez Sekretariat na Kopiej Górce podczas trwania danego turnusu.

Diakonia Życia przygotowała dla członków Ruchu rozmaite rodzaje rekolekcji i warsztatów. zapraszamy do korzystania z tych propozycji.

OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII ŻYCIA10-19 sierpnia 2012, Nałęczów
„Trudne rozstania” – rekolekcje dla małżeństw po stracie dziecka – 30 marca -1 kwietnia 2012, Koniaków
Rekolekcje dla narzeczonych28-29 kwietnia 2012, Wejherowo
Rekolekcje dla małżeństw bezdzietnych – 11-13 maja 2012, Rościnnok.Poznania

„Stajemy się rodzicami” – rekolekcje przeznaczone dla wszystkich tych, którzy w najbliższym czasie przygotowują się do rodzicielstwa, 8-11 czerwca 2012, Częstochowa.

„Nowy DOM” – rekolekcje dla małżeństw pragnących adoptować dziecko, zostać rodziną zastępczą lub utworzyć rodzinny dom dziecka. 24-28 października 2012, Częstochowa

Rekolekcje „Nowy DOM”:

 • to czas modlitwy o rozeznanie powołania do rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego,
 • to czas odpowiedzi na pytania, wątpliwości i obawy związane z przyjęciem „obcego” dziecka,
 • to czas rozmowy z innymi kandydatami na rodziców zastępczych o motywach, pragnieniach i oczekiwaniach,
 • to czas radosnego umacniania decyzji dzięki świadectwu rodzin adopcyjnych i zastępczych,
 • to czas dialogu małżonków o „Nowym Domu”.

Zgłoszenia: Katarzyna i Robert Łukomscy, tel. 608 047 767; szychkat@o2.pl

Dar płci, dar spotkania – rekolekcje dla młodzieży.

Diakonia Życia proponuje weekendowe rekolekcje dla młodzieży poświęcone płciowości, przyjaźni i miłości. Rekolekcje nie są organizowane na szczeblu ogólnopolskim, natomiast przedstawiciele DŻ są gotowi przyjechać do diecezji, rejonów czy wspólnot oazowych, by takie rekolekcje poprowadzić. Zainteresowanie rekolekcjami prosimy zgłaszać do odpowiedzialnych za Centralną Diakonię Życia: Agata i Krzysztof Jankowiakowie tel. 61 8797769, kom. 663 740 599; A.Jankowiak@oaza.pl.

Zapraszamy do korzystania z bogatych zasobów strony internetowej CDŻ: www.oaza.pl/cdz

Baza nauczycieli naturalnego planowania rodziny – możliwość nauki i konsultacji dla małżonków i narzeczonych: www.oaza.pl/cdz/npr

16.CENTRALNA DIAKONIA LITURGICZNA

 • Pierwsza Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej (OJDL) odbyła się w dniach 17-18.12.2011 r. w Laskach pod Warszawą, przyjechało 23 uczestników z 11 diecezji. Na początku spotkania uczestnicy nawiedzili grób ks. Wojciecha Danielskiego i współprzygotowywali Eucharystię w rocznicę jego odejścia do Pana. Tematyka konferencji dotyczyła duchowości liturgicznej w Ruchu Światło-Życie. W czasie godzin odpowiedzialności uczestnicy dzielili się sposobem działania swoich diakonii. W niedzielę uczestnicy włączyli się w Mszę parafialną w Laskach, pod przewodnictwem moderatora diecezjalnego archidiecezji warszawskiej.
 • Podział posług liturgicznych w czasie XXXVII Kongregacji Odpowiedzialnych odbył się według filii (posługa w prezbiterium) i wybranych diakonii centralnych (modlitwa wiernych, procesja z darami, posługi diakonii muzycznej). Wzorem lat ubiegłych przedstawiciele archidiecezji częstochowskiej troszczyli się o posługę ładu oraz o Eucharystię w poniedziałek. W tym roku wyjątkowo dobrze układała się współpraca z gospodarzami – ich przedstawiciele uczestniczyli w próbach przed Eucharystią. W dzień rozpoczęcia Kongregacji odbyło się spotkanie przedstawicieli diakonii liturgicznych. W czasie Kongregacji zostali pobłogosławieni członkowie CDL (w liczbie 7).
 • Druga Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej odbędzie się w dniach 5-6 maja 2012 r.
 • Ukazało się nowe wydanie książki „Triduum Paschalne. Podręcznik dla duszpasterzy i dla służby liturgicznej”.
 • Oaza Modlitwy Diakonii Liturgicznej Diecezji Rzeszowskiej (zaproszone są szczególnie osoby z filii krakowskiej) odbędzie się w dniach 16-18.03.2012 r.
 • Ośrodek Liturgiczny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej im. św. Benedykta organizuje warsztaty muzyczno-liturgiczne „Triduum 2012”, które odbędą się w dniach 16-18 marca 2012 r. w Katowicach-Brynowie.
 • Szczegółowe informacje na temat trzech powyższych punktów: www.oaza.pl/cdl/test
 • Oaza Rekolekcyjna Diakonii Liturgicznej odbędzie się w Krościenku przed Podsumowaniem OŻK 2012, prowadzić ją będzie ks. Marcin Loretz. Termin – zgodny z terminem Oazy Wielkiej Diakonii Specjalistycznych. Szczegółowe informacje będą podane w terminie późniejszym.

17.DIAKONIA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO

W świecie natłoku informacji

Jednym z zadań, które stoją w nadchodzącym czasie przed wszystkimi członkami Ruchu, nie tylko Diakonii Komunikowania Społecznego, jest wypracowanie spójnej strategii wizerunkowej Ruchu Światło-Życie. To ona bowiem decyduje o tym, w jaki sposób jesteśmy postrzegani nie tylko w mediach, ale i w środowiskach, w których żyjemy.

We współczesnym świecie ilość danych rośnie szybciej niż zdolność ich przetwarzania. Dobrze poinformowanym staje się ten, kto jest w stanie nie utonąć w powodzi informacji, i kto jednocześnie nie blokuje się na nowe wiadomości, jest w stanie wychwycić nowe trendy, kto nie zatrzymuje się w miejscu, w którym już się czegoś nauczył.

Komunikacja w czasach natłoku informacji wraca do korzeni. W czasach starożytnych komunikacja przeciwstawiała się hałasowi, przemocy, barbarii, stała się elementem definicji człowieka racjonalnego, istoty społecznej (łacińskie communicare oznacza wchodzenie z innymi w relacje, dzielenie się z innymi). Od czasów średniowiecza zapisy w formie przekazywanych opowieści kształtowały świadomość zbiorową społeczeństw. W dobie nadmiaru danych to znów dobre opowieści przykuwają uwagę, nadają sens i moc jednym wiadomościom, inne spychając z porządku dnia.

Jak wygląda komunikacja Ruchu Światło-Życie (jako ruchu, zbiorowości) z otoczeniem? Czy opowiadamy o Ruchu zajmująco, prosto? Czy potrafimy obudzeni w środku nocy powiedzieć krótko i zrozumiale, bez slangu i sloganów, jaka jest jego misja?

Być może masz szansę tylko na 140 znaków, na 20 sekund uwagi odbiorcy. Musisz wykazać się absolutną precyzją, panować nad wszystkimi elementami przekazu, by powiedzieć drugiemu człowiekowi, to co dla Ciebie najważniejsze.

Jeśli nie opowiesz swojej historii, zrobią to za Ciebie inni.

Temu tematowi będą poświęcone najbliższe spotkania członków DKS, a efektami prac podzielimy się w przyszłości.

Oazowicz nie tylko na Facebooku

To kolejny temat, związany z poprzednim, wart przemyślenia i podejmowania świadomych działań. Świadectwa i zdjęcia z rekolekcji (i nie tylko) umieszczane na stronach internetowych, blogach, portalach społecznościowych – słowem, w mediach. Styl, wiarygodność – czy treści pojawiające się na tablicy współgrają z tym, co jest głoszone jako oficjalna misja Ruchu? Świadectwo czy antyświadectwo? Czy świadczą o jakiejś kulturze, nie mówiąc już o nowej?

Moderatorze, animatorze – warto porozmawiać z uczestnikami o rozróżnianiu tego, co jest przeżyciem tylko danej grupy, a wiedza o czym może stać się własnością wszystkich. Krytycyzm w spojrzeniu na efekty działań radośnie spontanicznych się opłaca, bowiem treści umieszczone w sieci zaczynają żyć własnym życiem. W echu, które do nas wróci, możemy już się nie rozpoznać. Zatem: Zanim zrobisz – pomyśl; pomyślałeś – nie rób; zrobiłeś – nie zapisuj; napisałeś – nie publikuj; publikujesz – nie podpisuj; podpisałeś – nie dziw się.

W Ruchu

www.wruchu.oaza.pl

Po otwarciu strony każdy odbiorca zainteresowany Ruchem powinien otrzymać pełną, spójną, klarowną i inspirującą informację o jego życiu. I niewątpliwie strona to zadanie już częściowo spełnia, bo zanikł pewien rodzaj maili kierowanych do redakcji oaza.pl. Ale uważny i znający Ruch odwiedzający zauważy, że temat można jeszcze rozwijać.

Zadaniem strony jest między innymi pokazanie, że Ruch Światło-Życie jest ruchem eklezjalnym (co oznacza, że nie mieści się w żadne urzędowe rubryki i wiele osób nie umie sobie z tym poradzić) – podobnie jak Kościół jest drogą dla osób każdego wieku i każdego stanu, i podobnie jak w Kościele – ciele Chrystusa, wszystkie jego członki (gałęzie) współdziałają dla wspólnego dobra nie wynosząc się jedne nad drugie, ale jednoczą się w Chrystusie. I to na W Ruchu jeszcze niekoniecznie dobrze widać.

Jeśli znajdziesz na stronie swojej wspólnoty lub diecezji ciekawy materiał, który by tu pasował, lub świadectwo, przekaż to lokalnemu DKS, a jeśli diakonia nie istnieje, napisz do Anny Nowak ankanowaczka@wp.pl.

Spotkanie odpowiedzialnych za diecezjalne Diakonie Komunikowania Społecznego

Pierwsze spotkanie odbędzie się w Laskach k. Warszawy 14 kwietnia 2012 r. w godzinach 9.00-18.00. Istnieje możliwość przyjechania w piątek i przenocowania. Kontakt: cdks@oaza.pl.

Rekolekcje diakonijne

Zapraszamy do Częstochowy w dniach 21-26 sierpnia 2012 r. do DOM-u Ruchu Światło-Życie w archidiecezji częstochowskiej osoby przynajmniej po II stopniu formacji deuterokatechumenalnej Ruchu Światło-Życie (ONŻ) i I stopniu Domowego Kościoła. W czasie jednego turnusu proponujemy pracę w trzech grupach rekolekcyjnych: Oaza Rekolekcyjna Diakonii Komunikowania Społecznego, Warsztaty specjalistyczne, Nauka Kościoła o roli i zadaniach mediów.

Szczegółowe informacje na stronie CDKS w zakładce rekolekcje (http://www.oaza.pl/cdks/archives/category/rekolekcje).

Zgłoszenia i informacje: ordks@oaza.pl

Wiola i Michał Szepietowscy

odpowiedzialni za Centralną Diakonię Komunikowania Społecznego

cdks@oaza.pl

Informacje o zasadach pracy i finansowaniu oaza.pl oraz podstawowe informacje o zadaniach diakonii można znaleźć na stronie CDKS www.oaza.pl/cdks.

17.CENTRALNA DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

SPOTKANIA FORMACYJNE

Relacja z OJDOR, 3-5.02.2012 r.

Osoby posługujące w Diecezjalnych Diakoniach Oaz Rekolekcyjnych, a także pragnące przygotować się do tej posługi zgromadziły się na kolejnej Oazie Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych (OJDOR), która odbyła się w dniach 3-5.02.2012 r. w Częstochowie, w Domu Ruchu Światło-Życie. W OJDOR uczestniczyło 29 osób, reprezentujących 16 diecezji oraz wspólnotę kapucyńską. Wśród uczestników znalazło się 5 kapłanów oraz 7 małżeństw z Domowego Kościoła.

Był to intensywny czas modlitwy i formacji, uczenia się posługi w DOR, a także dzielenia się swoim doświadczeniem i czerpania nowych pomysłów – nie tylko organizacyjnych.

Tematem OJDOR była odpowiedzialność DOR za przygotowanie wakacyjnych Dni Wspólnoty oraz odpowiedzialność za warunki sanitarne w ośrodkach rekolekcyjnych.

Punktem wyjścia naszej formacji były słowa Założyciela Ruchu: Pielgrzymka w XIII dniu oazy powinna uświadomić uczestnikom, że wielka sprawa jedności wymaga ofiary i wytrwałej modlitwy. Ofiarą, którą powinni ponieść wszyscy, będzie najpierw chętne zrezygnowanie ze swoich planów i dróg i poddanie się ogólnemu planowi pielgrzymki w obrębie OAZY WIELKIEJ, który wyznacza każdemu drogę, czas i zadania. Ma to być znakiem gotowości włączenia drogi swego życia w wielki plan zbawienia Ojca, realizowany w historii przez Syna w Duchu Świętym. Ofiarą będą również trudy i niewygody pielgrzymki związane z dojściem na wyznaczone miejsca spotkania i powrotem do domu. Modlitwa ta będzie szczególnie owocna, gdy będzie łączona w danym momencie z konkretną ofiarą…Cała pielgrzymka obejmuje VII stacji, polegających na poszczególnych celebracjach czy modlitwach, składających się na całość programu dnia wspólnoty. Dzień Zesłania Ducha Świętego posiada we wszystkich typach rekolekcji specyficzny charakter i program. Jest on szczególną formą nabożeństwa o charakterze pielgrzymki. Wszystkie związane z pielgrzymką trudy i modlitwy ofiarujemy w intencji uproszenia Daru Jedności w Duchu Świętym.

Drugi temat podjęty przez uczestników OJDOR obejmował zagadnienia wymagań sanitarnych związanych z organizowaniem rekolekcji. Ukazano nam wszystkie obszary rekolekcyjnego życia, które powinny spełniać elementarne wymagania sanitarne. Nie lęk przed SANEPID-em, ale świadomość odpowiedzialności za tych, którzy są nam powierzeni – to zasadniczy fundament naszej troski. Czy nas widzą czy nie, zawsze mamy być odpowiedzialni za sprawy sanitarne.

Zasadnicze treści lutowej OJDOR zostaną przekazane podczas wiosennego DWDD. Dlatego bardzo prosimy o wydelegowanie na to spotkanie osób, które podejmują zadania organizowania rekolekcji oazowych.

W trosce o dobre przygotowanie wakacyjnych Dni Wspólnoty bardzo prosimy o przywiezienie na DWDD i przekazanie odpowiedzialnym za spotkanie diakonijne DOR wykazu planowanych przez diecezję (zgromadzenie) rekolekcji podczas OŻK 2012: ODB, OND, ONŻ, OST, OR (stopień, miejscowość, kontakt do osoby odpowiedzialnej za rekolekcje).

Zaproszenie na OJDOR

Kolejne spotkanie przedstawicieli Diecezjalnych Diakonii Oaz Rekolekcyjnych:

 • Termin: 9-11.11.2012 r. Początek spotkania w piątek o godz. 18.00 (kolacja), zakończenie w niedzielę,ok. godz. 14.00.
 • Miejsce: Dom Ruchu Światło-Życie w Częstochowie (Lisiniec), ul. Dobrzyńska 112/114
 • Dojazd: z centrum Częstochowy (II Aleja NMP) autobusem nr 12 w stronę Gnaszyna, wysiąść na przystanku „Dobrzyńska”.
 • Koszt: 130 zł od osoby (w tym są również koszty organizacyjne).
 • Zgłoszenia: prosimy kierować najpóźniej do dnia 20 października 2012 r. do Grażyny Miąsik, email: cdor@oaza.pl; tel. 660 447 475.

STRONA INTERNETOWA

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania i współtworzenia powstającej strony: www.oaza.pl/cdor/. Wszelkie informacje DOR; relacje i świadectwa z oaz rekolekcyjnych, sugestie prosimy przesyłać pod adres cdor@oaza.pl.

OAZA ŻYWEGO KOŚCIOŁA 2012

FUNDUSZ REKOLEKCYJNY

Zachęcamy do dalszego wspierania funduszu rekolekcyjnego, z którego chcielibyśmy dofinansowywać uczestników rekolekcji przybywających do nas, szczególnie zza wschodniej granicy, a także z innych krajów świata. Wszelkie opłaty za rekolekcje organizowane przez CDOR dotyczą tylko utrzymania, noclegów i kosztów merytorycznych. Bardzo staramy się, by koszty rekolekcji były jak najniższe.

Każdemu, kto już złożył lub chciałby złożyć choćby „wdowi grosz” na fundusz rekolekcyjny składamy serdeczne Bóg zapłać! Jesteśmy wdzięczni nawet za najmniejsze ofiary składane na ten cel. W naszych codziennych modlitwach pamiętamy o wszystkich dobroczyńcach wspierających nas materialnie i duchowo.

Ofiarę na fundusz rekolekcyjny prosimy wpłacać na konto:

Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu Światło-Życie” – DOR, Bank Spółdzielczy w Krościenku n. D.,
nr konta: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102 z dopiskiem: ofiara na fundusz rekolekcyjny.

19.KOŃCOWE POZDROWIENIA

W tym miejscu Komunikat – List jedności dobiega końca (choć oczywiście jest jeszcze do przeczytania załącznik). Pozdrawiam wszystkich oazowiczów gromadzących się na Wielkopostnych Dniach Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Wszystkim życzę owocnego przeżywania czasu przygotowania do Paschy, zwanego Wielkim Postem! Wezwanie do nawrócenia i wiary w Ewangelię, które usłyszeliśmy na początku wielkopostnej drogi, niech będzie dla nas zachętą do gorliwego podjęcia dzieł nowej ewangelizacji przez wspólnoty Ruchu Światło-Życie, a nade wszystko do wielkiej aktywności w ewangelizacji indywidualnej, w posłudze pomnażania uczniów, którzy przekażą Dobrą Nowinę o Bogu miłującym człowieka aż po szaleństwo Krzyża, „zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych” (por. 2 Tm 2, 2). Od efektywności tej posługi zależy czy Ruch Światło-Życie będzie nadal żywym i prężnym ruchem odnowy Kościoła, czy też raczej „muzeum pamiątek i wspomnień o dawnej świetności”! Stawka jest więc bardzo wielka, bo od niej zależy owocność naszej misji odnowy człowieka, Kościoła i świata!

Pan niech będzie z Wami!

Z wyrazami jedności

Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Załączniki

VII Światowe Spotkanie Rodzin – Mediolan, 30 maja – 3 czerwca 2012